Barn och unga på samma linje inom idrott. Enkät riktad till HBTQIA+ barn och unga. 

 
Med denna enkät vill Finlands Svenska Idrott (FSI) ta reda på hur HBTQIA+ barn och unga bättre kan inkluderas med i idrottsverksamheten.  

Enkäten kan besvaras av barn och unga eller deras förälder/vårdnadshavare. Du som svarar är anonym och enkäten är öppen tills den 28.3.2021. Svaren används av FSIs projekt "Barn och unga på samma linje" till att utveckla material och utbildningar. Utbildningarna och materialen är riktade till tränare, ledare och lärare för att höja kompetensen i att inkludera bättre barn och ungdomar in i idrottsverksamheten. 

Med tränare och ledare avses personer som undervisar eller leder barn och unga inom fysisk aktivitet (även gymnastiklärare).

Enkäten tar ca. 10min att besvara
 
Jag som besvarar denna enkät identifierar mig som *
 
 
Jag är född år... *
 
 
 
 
Jag definierar min sexuella läggning
 
 
Just nu håller jag på med idrott eller motion i någon form
 
 
Ifall ja eller annat, i så fall var? Du kan välja flera. *
 
 
Under de senaste två åren har jag idrottat i en idrottsförening
 
Jag idrottar på följande nivå
 
 
Orsaken till att jag inte idrottar, eller mycket sällan idrottar i en idrottsförening. Du kan välja flera. *
 
 
Antal gånger jag tränar eller är fysiskt aktiv (i medeltal/vecka) ?
 
Inom idrotten har jag blivit bemött utifrån min sexuella läggning
 
 
Inom idrotten har jag blivit bemött utifrån min könsidentitet
 
 
Jag har någon gång avstått från att idrotta på grund av hur jag blivit bemött eller riskerat att bemötas dåligt utifrån min sexuella läggning
 
 
Jag har någon gång avstått från att idrotta på grund av hur jag blivit bemött eller riskerat att bemötas dåligt utifrån min könsidentitet
 
 
Jag har hållit på med idrott tidigare men slutat
 
Jag slutade för att (du kan välja flera)
 
 
Jag skulle vilja börja idrotta i en idrottsförening...
 
I vår idrottsförening har vi pratat om jämlikhet, jämställdhet, normer eller diskriminering
 
 
Vad skulle underlätta eller har underlättat ditt deltagande i idrottsverksamheten? Du kan välja flera.