Mittausepävarmuuden jatkokurssi 2019: kartoitus sisältötoiveista

 

Vastauksena lukuisiin toiveisiin olemme parhaillaan valmistelemassa mittausepävarmuuden jatkokurssia. Jatkokurssin tarkoituksena on pureutua mittausepävarmuuden analysoinnin haasteellisiin kohtiin; niihin, jotka peruskurssilla ohitettiin. Tällä kyselyllä kartoitamme toiveitanne ja tarpeitanne peruskurssia laajempaan mittausepävarmuuslaskentaan.

 
Oletko osallistunut MIKESin järjestämälle mittausepävarmuuden peruskurssille? *
 

Kuinka kiinnostunut olisit osallistumaan jatkokurssille?

5 = erittäin kiinnostunut, 1 = en lainkaan kiinnostunut

 
 

Kuinka kiinnostunut olisit seuraavista jatkokurssin aiheista?

5 = erittäin kiinnostunut, 1 = en lainkaan kiinnostunut

 
1. "Korrelaatio ja kovarianssi mittausepävarmuusanalyysissa." Kahden tai useamman epävarmuustekijän keskinäinen riippuvuus vaikuttaa kokonaisepävarmuuteen.
 
2. "Datan sovitusyhtälöt." Datan sovitusta polynomifunktioon tai muuhun matemaattiseen funktioon käytetään mm. kun halutaan ymmärtää minkä muotoinen malli kuvaa dataa. Tätä taas hyödynnetään, kun halutaan tietää mitatun suureen arvo jossain muussa kuin täsmälleen mitatussa pisteessä (interpolointi ja ekstrapolointi). Myös sovitusyhtälöllä on epävarmuus ja sovitteen valinta vaikuttaa kokonaisepävarmuuteen.
 
3. "Kattavuuskerroin ja vapausasteet." Standardiepävarmuus muunnetaan yleensä laajennetuksi 95 % epävarmuudeksi kertomalla kattavuuskertoimella k=2. Monissa tapauksissa tämä antaa kuitenkin liian optimistisen kuvan mittausepävarmuudesta. Mittaustuloksen vapausasteiden määrä on tärkeä työkalu oikean kattavuuskertoimen valinnassa.
 
4. "Monte Carlo -analyysi." Numeerinen menetelmä jolla simuloidaan yksittäisten tekijöiden vaihtelun vaikutusta kokonaistulokseen (esimerkiksi kokonaisepävarmuuteen) tekemällä suuri määrä toistoja joissa tekijöiden arvot vaihtelevat satunnaisesti, mutta annettujen rajojen puitteissa.
 
5. "Käytännön esimerkki haastavan mittausprojektin epävarmuuslaskelmien kehittämisestä." Epävarmuusanalyysia ei voi luoda irrallaan reaalimaailmasta, vaan käytännön työssä se kehittyy ensin mittausongelman hahmottamisen ja sen jälkeen mittausjärjestelmien kehityksen rinnalla. Käydään läpi epävarmuuslaskelmien kehitysprosessia Helen Oy:n kaukokylmälaitoksella tehdyn lämpötilaan liittyvän mittausprojektin kokemusten kautta.
 
6. "Kaupallisten epävarmuuslaskentatyökalujen käyttö."
 
Kirjoita tekstikenttään mitä epävarmuuslaskentatyökaluja käytät tai mistä olisit kiinnostunut.
 
7. Jokin muu aihe, mikä/mitkä?
 
Mistä suurealueista olet kiinnostunut?
 
Muu suurealue, mikä/mitkä?"
 
Muut terveiset ja toiveet kurssin järjestäjille.