Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Yrittäjävalmennus (ylempi AMK), NonStop/
verkkototeutus,  5 op

 
Opintojakso on osa Savonian YAMK -tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien yhteisiä opintoja. Se on monialainen ja sopii esimerkiksi liiketaloudessa, matkailu- ja ravitsemisalalla, sosiaali- ja terveysalalla, kulttuurialalla, luonnonvara-alalla tai tekniikan alalla toimiville, jotka suunnittelevat jatko-opintoja sekä alalla työskenteleville henkilöille, jotka tarvitsevat aiheeseen liittyvää tietoa ja haluavat täydentää osaamistaan. Opinnot on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulu-/opistoasteen tutkinnon suorittaneille.
 
Tavoitteet ja sisältö
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja pystyy kuvaamaan uuden liiketoiminnan suunnittelun kokonaisuuden ja keskeiset osa-alueet. Opiskelija osaa selvittää ja kuvata ideansa uutuusarvon ja liiketoimintapotentiaalin. Hän osaa luoda konseptista liiketoimintamallin, analysoida sitä ja tehdä valintoja liiketoiminnan kehittämiseksi. Opiskelija pystyy esittämään perustellun kehittämissuunnitelman idean liiketoiminnalliseksi hyödyntämiseksi. Hän osaa reflektoida omia yrittäjäominaisuuksiaan.
  • Idean uutuusarvon ja liiketoimintapotentiaalin arviointi (asiakas- ja kilpailija-analyysi, toteutettavuus)
  • Liiketoimintamallin kehittäminen (esim. Business model canvas)
Opintojakson tarkempi sisältö ja tavoitteet löytyvät esim. tekniikan (YAMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta.
 
Toteutus
Opinnot toteutetaan NonStop/verkko-opiskeluna, jossa itsenäinen työskentely sekä tiedonhankinta ja oman kehittämissuunnitelman kirjallinen esittäminen (oppimistehtävä) muodostavat kokonaisuuden. Lisäksi osallistuminen sparraustapaamisiin valmentajan kanssa,  jossa omaa konseptia viedään eteenpäin. Suurin osa työskentelystä on kuitenkin itsenäistä.  Opintojakso on mahdollista aloittaa milloin vain lukuvuoden aikana 1.9.2020 alkaen. Opiskelija hyväksytään kurssille Savonian yrittäjyysasiantuntijan kanssa käydyn keskustelun perusteella. Opintoja tuetaan Moodle-kurssin avulla, johon opiskelija liitetään erikseen kurssille hyväksymisen jälkeen.
 
Opinnoissa korostuu opiskelijoiden itseohjautuvuus, eli vastuu oppimisesta on opiskelijalla itsellään. Oppimisen tavoitteena on opitun syvällinen ymmärtäminen käytännön tavoitteiden toteuttamiseksi. Yrittäjävalmennuksen toteutus räätälöidään opiskelijan todellisen tarpeen mukaan kulloistakin yritysideaa ja yritystoiminnan vaihetta tukevaksi.
 
Opintomaksut 
Opiskelu avoimessa amk:ssa on maksutonta 31.7.2021 saakka.
1.8.2021 jälkeen ilmoittautuvat: avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 euroa / opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen: kausimaksu (6 kk / 125 euroa) tai vuosimaksu (12 kk / 250 euroa). Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston (ent. koulutusrahasto) aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
  • Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2021. Ilmoittautumislomake on tämän sivun toisella välilehdellä.
  • Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
1.8.2021 jälkeen ilmoittautuvat: sinun tulee vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Saat maksuohjeet sähköpostiisi. Mikäli et maksa opintomaksua eräpäivään mennessä, menetät opiskelupaikan ja se annetaan varasijalla olevalle. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta. Opintopistekohtaista maksua ei palauteta, opintoaikaperusteisen maksun (kausi- tai vuosimaksu) voit kuitenkin käyttää muihin Savonian avoimen amk:n opintoihin.
 
Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: Teemu Ruohonen, teemu.ruohonen(at)savonia.fi
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta ym., ota yhteyttä avoinamk(at)savonia.fi
 
Savonia varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.
 

Tervetuloa Savoniaan!