Siirry sisältöön
Valtiontuet ja valtionavustukset 22.4.2021

Valtiontuet ja valtionavustukset 22.4.2021

Valtiontukien ja -avustusten taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys on ollut jo pitkään erittäin suuri. Valtiontukien kohdentuminen ja toimintakäytännöt ovat myös monella sektorilla uudistuneet viime vuosina voimakkaasti. Rahapeliyhtiöiden 2017 toteutuneen fuusion jälkeen laajamittaiset avustukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestötoimintaan myönnetään nykyisin sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä itsenäisenä valtionapuviranomaisena toimivan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) toimesta. Yleisen valtionavustuslain säännöksiä on tarkistettu vuoden 2019 alusta lukien. Pääministeri Marinin hallitusohjelman toimeenpanoon liittyen on otettu käyttöön merkittäviä ja osittain uudentyyppisiä valtionavustusjärjestelmiä kehittämishankkeiden toteutukseen. Koronaviruspandemian ehkäisyn yritystoiminnalle aiheuttamien taloudellisten menetysten sekä toisaalta kunnille ja muille viranomaisille aiheuttamien lisäkustannusten korvaaminen on merkinnyt vuosina 2020 - 2021 useiden uudentyyppisten avustus- ja tukijärjestelmien käyttöönottoa. 

Mainittujen jo toteutuneiden muutosten ohella valmisteilla on useita sekä lainsäädännöllisiä että toiminnallisia uudistuksia, jotka liittyvät valtionavustuksiin. Valtiovarainministeriö on keväällä 2019 asettanut laajan vuoteen 2023 jatkuvan valtionavustustoiminnan kehittämistä ja digitalisointia koskevan kehittämishankkeen, joka koskee kaikkia hallinnonaloja. Valtionavustustoiminnan uutta tietojärjestelmää koskevan lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan syksyllä 2021. Tavoitteena on kehittää valtionavustusten suuntaamista, hakemista, myöntämistä, seurantaa ja arviointia varten digitalisoitu valtionavustusprosessi. Kansalaisjärjestöjen avustuskäytäntöjen yhtenäistäminen selvitetään osana hanketta.

Rahapelitoiminnan kehittämisen vaihtoehtoja lähivuosille on selvitetty helmikuussa jätetyssä valtioneuvoston työryhmän selvityksessä.

Eduskunnassa parhaillaan käsiteltävänä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistä koskeva lainsäädäntöuudistus merkitsee laajamittaista palvelujen järjestämisvastuun siirtoa kunnilta uusille hyvinvointialueille. Uudistus sisältää muutoksia myös valtionavustusten näkökulmasta.

Edellä mainittujen uudistusten ohella valtiontukiin ja –avustuksiin liittyy paljon tulkintakysymyksiä, joita oikeuskäytäntö osin selventää. EU:n valtiontukia koskevat toimintakäytännöt ja säädösuudistukset ovat aina ajankohtaisia. Julkisen sektorin ja yksityisten toimijoiden väliset suhteet monimuotoistuvat, mikä aiheuttaa tulkintaongelmia valtiontuen kilpailuneutraliteetin näkökulmasta. Esimerkiksi kunnat ja kunnalliset toimijat tehostavat omaa toimintaansa ja kehittävät palvelutuotantoaan yhtiöittämällä toimintojaan. Myös viranomaistoimivallan kysymykset ja hyvät toimintakäytännöt on tärkeä ottaa huomioon sekä valtionavustuksia myönnettäessä että tuettavien hankkeiden ja toiminnan toimeenpanovaiheessa ja seurannassa.

Näistä kaikista edellä mainituista syistä johtuen valtiontukia ja valtionavustuksia koskevat kysymykset ovat erityisen ajankohtaisia. Koulutuspäivä on tarkoitettu antamaan vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin sekä järjestökentän ja yksityissektorin tuensaajille että niille viranomaisille ja muille toimijoille, jotka ovat mukana valtiontukien ja –avustusten myöntämisessä ja hallinnoinnissa. Koulutuspäivän aiheissa on otettu huomioon sekä yleiset valtiontukia koskevat tulkintakysymykset että eri toimintasektoreiden ajankohtaiset erityiskysymykset. Koulutuksesta vastaavat asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus valtiontukiin ja valtionavustuksiin liittyvissä asioissa.