Siirry sisältöön
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Hae mukaan täydennyskoulutukseen, joka antaa monipuoliset valmiudet valaistuksen suunnitteluun! Syksyllä ohjelmassa kaupunkivalaistus (30 op) ja keväällä sisävalaistus (30 op).
 

VALAISTUSSUUNNITTELUN KOULUTUS (60 OP)

 
Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää lukuvuonna 2021 - 2022 valaistussuunnittelua koskevan opintokokonaisuuden (laajuus 60 op), joka tutustuttaa kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin.
 
Koulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa sovelletaan käytäntöön suunnitteluharjoitustöissä oppien samalla valaistussuunnittelun praktiikkaa tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutuksessa perehdytään uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen.
 
 
Syksyn 2021 opintojaksoissa aiheina ovat:  
Syksyn opinnoissa perehdytään laajasti ja monialaisesti kaupunkivalaistuksen ja ulkovalaistuksen suunnitteluun liittyviin näkökulmiin. Kaupunkivalaistus-opintojakson opetus kytkeytyy koko syksyn kestävän suunnitteluharjoitustyön laatimiseen. Valoilmaisu ja tapahtumat -opintojaksossa erityisenä fokuksena on luova valonkäyttö kaupunkitilassa valotaiteessa ja tapahtumissa. Valo, ympäristö ja ihminen -opintojaksolla perehdytään siihen, minkälaisia vaikutuksia valolla ja valaistussuunnittelulla on luontoon ja ympäristöön, ja toisaalta miten valaistuksella voidaan vaikuttaa turvallisuuteen ja hyvinvointiin.
 
Kevään 2022 opintojaksoissa aiheina ovat:  
Kevään opinnoissa keskitytään sisätilojen valaistusolosuhteiden suunnitteluun niin keinovalon kuin luonnonvalon näkökulmasta. Sisätilojen valaistus -opintojaksolla laaditaan kevään mittaan suunnitteluharjoitustyö, jonka puitteissa opitaan erilaisia valaistussuunnitteluun liittyviä taitoja. Luonnonvalo ja rakentaminen -opintojaksolla perehdytään tapoihin tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia suunnittelun tueksi. Valo ja ihminen -opintojaksolla teemoina ovat valon monisyiset vaikutukset ja hyvinvointi.
 
Koulutus järjestetään Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Opintoihin hakeudutaan opiskelijaksi joko Savonia-ammattikorkeakouluun tai Oulun yliopistoon. Koulutuksen voi suorittaa eri laajuisina kokonaisuuksina.
 
Koulutus on osallistujille maksuton.
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on koulutuksen tai työkokemuksen kautta yhteys valaistusalaan. Näitä ovat muun muassa rakennetun ympäristön suunnittelijat (arkkitehti, rakennusarkkitehti, sisustusarkkitehti, sisustussuunnittelija, maisema-arkkitehti, sähköinsinööri, valaistustekniikan diplomi-insinööri jne), valoilmaisuun liittyvät tai valaistukseen liittyvät kaupallisten alojen ammattilaiset.
Opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään valaistussuunnittelun perustietoa tai haluavat laajentaa, syventää ja päivittää osaamistaan. Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilla asuvat ja toimivat henkilöt.
Tavoitteet
Täydennyskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia valaistussuunnitteluun erilaisissa ympäristöissä. Koko 60 op:n koulutuksen suoritettuaan opiskelija:
 • ymmärtää kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen periaatteet
 • osaa tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia ja ymmärtää erilaisten suunnitteluratkaisujen vaikutuksia lopputulokseen
 • osaa laatia valaistussuunnitelman ulko- ja sisätilaan
 • osaa soveltaa koulutuksessa annettavaa teoriataustaa ulko- ja sisätilan valaistussuunnitelmaan
 • ymmärtää luovan valoilmaisun menetelmiä ja osaa soveltaa niitä erilaisten ympäristöjen valaistuksessa ja tapahtumissa
 • ymmärtää valaistuksen monisyiset vaikutukset luontoon ja ihmiseen
 • ymmärtää valaistuksen suunnitteluprosessin vaiheet ja osaa laatia niihin liittyviä suunnitteludokumentteja
 • osaa visualisoida valaistuksen vaikutuksia tilassa ja suhteessa materiaaleihin hyödyntäen visuaalista esittämistä ja mallinnusohjelmia
 • tuntee virtuaalitodellisuuden (VR) hyödyntämisen mahdollisuudet valaistusratkaisujen esittämisessä
 • osaa ottaa valaistusuunnittelussa huomioon tilojen ja ympäristöjen käyttäjien sekä toimintojen tarpeet
 • tuntee katu- ja tievalaistuksen periaatteet
 • osaa laskennallisesti tarkastella erilaisiin ympäristöihin ja käyttötilanteisiin sopivia valaistusvoimakkuustasoja
 • osaa tarkastella rakennuksen tai ulkoalueen valaistussuunnitelman sekä rakennuksen valoaukotuksen ja luonnonvalon säädön vaikutuksia energiankulutukseen
 • tuntee ulko- ja sisävalaistukseen liittyvät valaistusstandardit ja lainsäädännön
 • osaa toimia monialaisen suunnitteluryhmän jäsenenä
 • ymmärtää erilaisten valonlähteiden ja valaisintyyppien ominaisuuksien vaikutuksen lopulliseen valaistusratkaisuun
 • osaa soveltaa konseptitasolla uutta valaistusteknologiaa, valaistuksen ohjausta ja älykkäitä valaistusratkaisuja
 • hahmottaa valaistukseen liittyviä ekologisia ja taloudellisia lainalaisuuksia
Toteutus
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusjaksoja työpajoineen, itsenäistä opiskelua ja etäopetusta verkkoympäristössä, vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä.
 • Opinnoissa hyödynnetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää.
 • Lähiopetuspäivät ja verkkotyöskentely luovat joustavan tavan opiskella mahdollistaen monialaisten opiskelijoiden yhteisen oppimisen ja verkostoitumisen.
 • Opintojaksot sisältävät mm. analyysitehtäviä, luovuutta ja ideointia kehittäviä työpajoja, skenaariotyöskentelyä ja valaisintestausta, visualisointi- ja valaistuslaskentaopetusta, suunnitteluharjoitustöitä ja näitä tukevia luentoja.
 • Opintojaksojen suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien ja opintojakson tuloksia esittelevän portfolion palauttamista hyväksytysti.
Opintokokonaisuuden toteuttavat Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kouluttajat sekä muut valaistusalan asiantuntijat. Koulutuksen vastuuhenkilö on yliopisto-opettaja TkT Henrika Pihlajaniemi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.
Ajankohta ja paikka
Koulutus toteutetaan aikavälillä 23.8.2021 - 31.5.2022.
 
Alustavasti suunnitellut lähiopetuspäivät syksyllä 2021 ovat:
 • pe 10.9. - la 11.9.
 • pe 1.10. -  la 2.10.
 • la 9.10.
 • to 4.11. - pe 5.11.
 • to 18.11. - pe 19.11. 
 • la 11.12.
Kevään lähiopetuspäivät määritellään myöhemmin.
Lähipäivien toteutuspaikka on Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus, Microkatu 1, Kuopio.
 
Ennen ensimmäistä lähiopetusjaksoa osallistujille lähetetään ennakkomateriaali sisältäen esitehtävän.
Hakeminen
Haku 12. - 30.4.2021 (klo 23:59 mennessä) tästä linkistä.
Koulutukseen valitaan enintään 25 osallistujaa. Koulutukseen on mahdollista hakea joko koko 60 op:n opintokokonaisuuteen, pelkästään syksyn 30 op:n koulutukseen tai yksittäisille syksyn 10 op:n opintojaksoille erikseen. Marraskuussa avautuu täydennyshaku mahdollisiin vapaisiin kevään opintojaksojen paikkoihin.
 
Opinnoissa yksi opintopiste vastaa opiskelijalle 27 tunnin työpanosta. Hakijan on syytä huomioida opintojen vaatima työmäärä jo hakuvaiheessa itselleen sopivan koulutuksen laajuutta valitessaan, varsinkin jos opintoja aikoo suorittaa kokopäivätyön ohella.
 
Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijan työkokemus ja koulutustausta, asuinpaikka ja opiskelumotivaatio. Hakemuksessa pyydetään kuvaamaan, miksi hakee koulutukseen, mitä odotuksia on koulutuksen suhteen, miten koulutus liittyy omaan aikaisempaan osaamiseen ja ammattitaitoon sekä miten se tukisi nykyisiä ja tulevia työtehtäviä. Tavoitteena on valita täydennyskoulutukseen monialainen ryhmä eri alojen edustajia. Hakulomakkeessa pyydetään kuvaamaan omaa osaamista valaistukseen liittyen tai muuta valaistusopintoja tukevaa kokemusta aikaisemmasta koulutuksesta tai työelämästä. Valaistusalan osaaminen ei ole välttämätöntä. Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen pdf-muodossa myös tutkintotodistus sekä CV, joka sisältää koulutustaustan ja työkokemuksen.
 
Hakijoille ilmoitetaan valintapäätöksistä sähköpostitse viikolla 21. Osallistuminen koulutukseen tulee vahvistaa tai perua 4.6.2021 klo 15.00 mennessä. Koulutus toteutetaan, mikäli osallistujia tulee riittävä määrä. 
 
Lisätietoja:
Sisältö:
Henrika Pihlajaniemi
henrika.pihlajaniemi(at)oulu.fi
puh. 040 708 9865
 
Hakeminen:
Sari Turpeinen
sari.turpeinen(at)savonia.fi
puh. 044 785 5621
 
Täydennyskoulutus on osa Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.
 
Koulutukseen valittu sitoutuu antamaan EU-hankkeen raportointia varten taustatietonsa (osallistujan henkilö-, ym. taustatiedot). Osallistuja hyväksyy, että tiedot tallennetaan ESR-henkilöjärjestelmään. (Rekisterin omistaja: Työ- ja elinkeinoministeriö, Tieto-osasto).
 
Savonia-ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.