Siirry sisältöön
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Hae mukaan täydennyskoulutukseen, joka antaa monipuoliset valmiudet valaistuksen suunnitteluun! Keväällä ohjelmassa sisätilojen valaistusta käsitteleviä opintoja (yhteensä 30 op).
 
Valaistussuunnittelun koulutus 60 op: Täydennyshaku kevään 2021 opintojaksoille
 
Savonia-ammattikorkeakoulu järjestää lukuvuonna 2020–21 valaistussuunnittelua koskevan opintokokonaisuuden (laajuus 60 op), joka tutustuttaa kaupunki- ja arkkitehtuurivalaistuksen perusteisiin ja antaa monipuoliset valmiudet suunnitella valaistuksia niin ulko- kuin sisätiloihin. Varsinainen haku 60 op:n koulutukseen toteutettiin keväällä 2020.
 
Nyt järjestämme täydennyshaun, jonka kautta voi hakeutua kevään 2021 erillisiin opintojaksoihin. Näihin opintojaksoihin valitsemme harkinnan mukaan noin 5 – 10 opiskelijaa täydentämään nykyistä opiskelijaryhmää Kuopiossa.
 
Haettavana olevat kevään opintojaksot:
 • Sisätilojen valaistus (10 op)
 • Luonnonvalo ja rakentaminen (10 op)
 • Valo ja ihminen (10 op)
Kevään opinnoissa keskitytään sisätilojen valaistusolosuhteiden suunnitteluun niin keinovalon kuin luonnonvalon näkökulmasta. Sisätilojen valaistus -opintojaksolla laaditaan kevään mittaan suunnitteluharjoitustyö, jonka puitteissa opitaan erilaisia valaistussuunnitteluun liittyviä taitoja. Luonnonvalo ja rakentaminen -opintojaksolla perehdytään tapoihin tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia suunnittelun tueksi. Valo ja ihminen -opintojaksolla teemoina ovat valon monisyiset vaikutukset ja hyvinvointi.
 
Koulutuksessa saatavaa monialaista teoriataustaa sovelletaan käytäntöön suunnitteluharjoitustöissä oppien samalla valaistussuunnittelun praktiikkaa tukevia taitoja, kuten valaistuslaskentaa ja -mallintamista. Koulutuksessa perehdytään uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen.
 
Opinnoissa yksi opintopiste vastaa opiskelijalle 27 tunnin työpanosta. Hakijan on syytä huomioida opintojen vaatima työmäärä jo hakuvaiheessa, varsinkin jos opintoja aikoo suorittaa kokopäivätyön ohella.
 
Koulutus järjestetään Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Opintoihin hakeudutaan opiskelijaksi joko Savonia-ammattikorkeakouluun tai Oulun yliopistoon.
 
Koulutus on osallistujille maksuton.
 
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on koulutuksen tai työkokemuksen kautta yhteys valaistusalaan. Näitä ovat muun muassa rakennetun ympäristön suunnittelijat (arkkitehti, rakennusarkkitehti, sisustusarkkitehti, sisustussuunnittelija, maisema-arkkitehti, sähköinsinööri, valaistustekniikan diplomi-insinööri jne), valoilmaisuun liittyvät tai valaistukseen liittyvät kaupallisten alojen ammattilaiset.
Opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään valaistussuunnittelun perustietoa tai haluavat laajentaa, syventää ja päivittää osaamistaan.
 
Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon alueilla asuvat ja toimivat henkilöt.
 
Opintojaksojen tavoitteet
Täydennyskoulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia valaistussuunnitteluun erilaisissa ympäristöissä. Opintojaksokohtaiset tavoitteet on kuvattu alla.
 
Sisätilojen valaistus (10 op)
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää arkkitehtuurivalaistuksen periaatteet ja osaa laatia valaistussuunnitelman sisätilaan. Opiskelija osaa soveltaa koulutuksessa annettavaa teoriataustaa sisätilan valaistussuunnitelmaan sekä ottaa huomioon ympäristöjen käyttäjien ja toimintojen tarpeet ulkotilojen valaistussuunnitelmissa. Opiskelija ymmärtää valaistuksen suunnitteluprosessin vaiheet ja osaa laatia niihin liittyviä suunnitteludokumentteja. Opiskelija osaa laskennallisesti tarkastella erilaisiin ympäristöihin ja käyttötilanteisiin sopivia valaistusvoimakkuustasoja ja tuntee sisävalaistukseen liittyviä valaistusstandardeja. Lisäksi opiskelija ymmärtää valaistukseen liittyvän sähkösuunnittelun sekä rakennusteknisten järjestelmien keskeisiä periaatteita. Opiskelija osaa visualisoida valaistuksen vaikutuksia tilassa ja suhteessa materiaaleihin hyödyntäen visuaalista esittämistä ja mallinnusohjelmia. Opiskelija tuntee sisätiloissa käytettäviä valaisintyyppejä ja niiden älykkäitä ohjaustapoja sekä ymmärtää, millä tavalla valonlähteiden ja valaisimien ominaisuudet vaikuttavat lopulliseen valaistusratkaisuun. Opiskelija osaa soveltaa konseptitasolla uutta valaistusteknologiaa, valaistuksen ohjausta ja älykkäitä valaistusratkaisuja. Opiskelija osaa hahmottaa sisätilojen valaistukseen liittyviä ekologisia ja taloudellisia lainalaisuuksia.
 
Luonnonvalo ja rakentaminen (10 op)
Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää luonnonvalon luonteen ja merkityksen osana arkkitehtuuria ja rakentamista niin taiteellisen ilmaisun, tilojen viihtyisyyden ja käytettävyyden kuin energiatekniikan näkökulmasta. Opiskelija osaa tutkia ja analysoida rakennuksen sisätilaan syntyvän luonnonvaloympäristön ominaisuuksia ja ymmärtää erilaisten rakennuksen valoaukotuksen suunnitteluratkaisujen vaikutuksia lopputulokseen. Opiskelija osaa visualisoida ja tarkastella laskennallisesti luonnonvalon sisätiloihin synnyttämiä valaistusolosuhteita sekä tarkastella rakennuksen valoaukotuksen ja luonnonvalon säädön vaikutuksia energiankulutukseen. Opiskelija tuntee luonnonvaloon ja rakentamiseen liittyviä suunnitteluohjeistuksia ja standardeja.
 
Valo ja ihminen (10 op)
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa sekä käsitteellistää erilaisia valon ja ihmisen välisiä vuorovaikutussuhteita, jotka tukevat valaistuksen suunnittelua. Opiskelija ymmärtää miten valaistus vaikuttaa ihmisen kokemukseen ja hyvinvointiin sekä osaa analysoida ja arvottaa erilaisia valaistusratkaisuja tästä näkökulmasta. Opiskelija osaa analysoida erilaisia sisätiloja ja niiden valaistusratkaisuja sekä tuntee valaistustapoja, jotka soveltuvat erilaisten toimintojen ja käyttäjien tarpeisiin. Opiskelija osaa selvittää ja analysoida käyttäjien kokemuksia valaistusratkaisuista. Opiskelija ymmärtää älykkään valaistuksenohjauksen vaikutustapoja valaistuksen käyttäjäkokemukseen ja hyvinvointiin. Opiskelija osaa hahmottaa ja käsitteellistää valon ja valaistuksen vaikutuksia ihmisten kokemukseen sisätiloista ja arkkitehtuurista.
Toteutus
 • Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusjaksoja työpajoineen, itsenäistä opiskelua ja etäopetusta verkkoympäristössä, vertaisryhmätyöskentelyä sekä yksilö- ja ryhmätehtäviä.
 • Opinnoissa hyödynnetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Miro-virtuaalityöpöytää.
 • Lähiopetuspäivät ja verkkotyöskentely luovat joustavan tavan opiskella mahdollistaen monialaisten opiskelijoiden yhteisen oppimisen ja verkostoitumisen.
 • Opintojaksot sisältävät mm. analyysitehtäviä, luovuutta ja ideointia kehittäviä työpajoja, skenaariotyöskentelyä ja valaisintestausta, visualisointi- ja valaistuslaskentaopetusta, suunnitteluharjoitustöitä ja näitä tukevia luentoja.
 • Opintojaksojen suorittaminen edellyttää lähi- ja etäopetusjaksoille osallistumista ja kaikkien opintojaksoon liittyvien tehtävien ja opintojakson tuloksia esittelevän portfolion palauttamista hyväksytysti.
 
Opintokokonaisuuden toteuttavat Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun kouluttajat sekä muut valaistusalan asiantuntijat. Koulutuksen vastuuhenkilö on tutkijatohtori Henrika Pihlajaniemi Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksiköstä.
Ajankohta ja paikka
Kevään opintojaksot toteutetaan aikavälillä 4.1.–31.5.2021
 
Alustavasti suunnitellut lähiopetuspäivät keväällä 2021 ovat:
 • 15.-16.1.
 • 19.-20.2.
 • 19.-20.3.
 • 9.-10.4.
 • 8.5.
 • 22.5. 
Lähipäivien toteutuspaikka on Savonia-ammattikorkeakoulu, Microkadun kampus, Microkatu 1, Kuopio
 
Ennen ensimmäistä lähiopetusjaksoa osallistujille lähetetään ennakkomateriaali sisältäen esitehtävän.
Hakeminen
Haku 19.11. - 4.12.2020 (klo 23:59 mennessä) tästä linkistä.
Kevään koulutukseen valitaan opintojaksokohtaisesti noin 5–10 osallistujaa. Samalla hakemuksella voi hakea yhteen tai useampaan kevään opintojaksoon. Koko 60 op:n koulutukseen avautuu seuraava haku huhtikuussa 2021.
 
Opiskelijavalinnassa otetaan huomioon hakijan työkokemus ja koulutustausta, asuinpaikka ja opiskelumotivaatio. Hakemuksessa pyydetään kuvaamaan, miksi hakee koulutukseen, mitä odotuksia on koulutuksen suhteen, miten koulutus liittyy omaan aikaisempaan osaamiseen ja ammattitaitoon sekä miten se tukisi nykyisiä ja tulevia työtehtäviä. Tavoitteena on valita täydennyskoulutukseen monialainen ryhmä eri alojen edustajia. Hakulomakkeessa pyydetään kuvaamaan omaa osaamista valaistukseen liittyen tai muuta valaistusopintoja tukevaa kokemusta aikaisemmasta koulutuksesta tai työelämästä. Valaistusalan osaaminen ei ole välttämätöntä. Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen pdf-muodossa myös tutkintotodistus sekä CV, joka sisältää koulutustaustan ja työkokemuksen.
 
Hakijoille ilmoitetaan valintapäätöksistä sähköpostitse viikolla 50. Valittujen tulee vahvistaa tai perua osallistuminen 15.12.2020 klo 15:00 mennessä. Savonia-ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.
Lisätietoja:
Sari Turpeinen
sari.turpeinen(at)savonia.fi
puh. 044 785 5621
 
Koulutus on osa Oulun yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun OSAaValo – Valaistusosaaminen pohjoisen vetovoimana -hanketta. Hanke on Euroopan Sosiaalirahaston (ESR) tukema ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Savon ELY-keskukset.
 
Koulutukseen valittu sitoutuu antamaan EU-hankkeen raportointia varten taustatietonsa (osallistujan henkilö-, ym. taustatiedot). Osallistuja hyväksyy, että tiedot tallennetaan ESR-henkilöjärjestelmään. (Rekisterin omistaja: Työ- ja elinkeinoministeriö, Tieto-osasto).
 
Savonia-ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.