Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä (ylempi AMK),
NonStop/verkkototeutus,  5 op

 
Opintojakso on osa Savonian kaikkien YAMK-tutkinto-ohjelmien opintoja. Opinnot on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulu/opistoasteen tutkinnon suorittaneille, Savonian avoimen amk:n opiskelijoille, joiden tavoitteena on hakeutua YAMK-tutkinto-opiskelijaksi avoimen amk:n opintojen kautta. Lisätietoa tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisesta:
Opintojakso vahvistaa tutkivaa ja kehittävää työotetta sekä valmentaa opiskelijaa myös muiden YAMK-opintojaksojen opiskelutehtävien suorittamiseen ja tieteelliseen raportointiin. 
 
Tavoitteet
Opiskelija osaa arvioida työelämän tutkimus- ja kehittämistarpeita ja hankkia tieteellisesti luotettavaa tietoa kehittämisen taustaksi. Hän osaa valita tutkimus- ja kehittämiskohteen kannalta tarkoituksenmukaisimman lähestymistavan ja huomioida tutkimuseettiset kriteerit työn etenemisen eri vaiheissa. Opiskelija saa valmiuksia valita ja hyödyntää erilaisia tutkimus- ja kehittämismenetelmiä. Opiskelija osaa analyyttisesti ja luotettavasti raportoida tutkimus- ja kehittämistyön tulokset.  Hän osaa tuottaa tutkimustekstiä, joka täyttää tyyliltään, kieleltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin tekstilajipiirteet.
 
Sisältö
 • Tutkimus- ja kehittämisprosessi
 • Työelämän tutkimus- ja kehittämistarpeiden havainnointi ja arviointi
 • Tiedonhankinta tutkimus- ja kehittämistyössä
 • Kehittämisen ja tutkimisen erilaisia lähestymistapoja
 • Tutkimus- ja kehittämisaineiston hankinta, analyysi ja tulkinta
 • Tutkimus- ja kehittämistyön akateeminen kirjoitusprosessi, suullinen viestintä ja tiedon popularisointi
 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka
 
Opintojakson tarkempi sisältö ja tavoitteet löytyvät esim. liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta.
 
Toteutus
Verkkokurssi Moodlessa. Opinnot voi aloittaa ja suorittaa henkilökohtaisen aikataulun mukaan 1.12.2020 alkaen. Opintojakso päättyy 31.5.2021.
 
Opiskeluaineistona käytetään Moodlessa ilmoitettua materiaalia sekä opiskelijan itse etsimää lähdemateriaalia.
 
Opinnot suoritetaan Moodlessa verkkotentillä, joka arvioidaan numeerisesti.
 
Opintomaksut 
Opiskelu Savonian avoimessa amk:ssa on maksutonta 31.7.2021 saakka.
 
1.8.2021 alkaen avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 euroa / opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen: kausimaksu (6 kk / 125 euroa) tai vuosimaksu (12 kk / 250 euroa). Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston (ent. koulutusrahasto) aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
 • Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2021. Ilmoittautumislomake on tämän sivun toisella välilehdellä.
 • Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätietoa
 • Avoimen amk:n toimijat: avoinamk@savonia.fi
 • Koulutusalakohtaisten vastuuopettajien yhteystiedot Moodlessa.
 
Savonia varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.
 

Tervetuloa Savoniaan!