Siirry sisältöön
Kouluttajat

Lapsikohteisuuden kohtaaminen - menetelmiä terapia- ja auttamistyöhön

Lapsikohteisuuden kohtaaminen koulutuksen luennoitsijat ovat rikosseuraamusalan, seksologian ja terapiatyön kokeneita asiantuntijoita

Jussi Nissinen

 
Jussi Nissinen on työskennellyt yli 20 vuotta lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn parissa, tutustunut aihetta käsittelevään tutkimustietoon ja kouluttanut aiheesta. Hän on toiminut Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Sexpo-säätiön yhteisen SeriE-hankkeen yhtenä alullepanijana. Jussi on koulutukseltaan psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti ja VTK sosiaalipsykologia pääaineenaan.
 
Lapsikohteisuuden kohtaaminen -koulutuksessa Jussi tarjoaa tietoa, joka vähentää ennakkoluuloja ja rakentaa luottamusta turvalliseen terapeuttiseen työskentelyyn henkilön kanssa, jonka seksuaalinen kiinnostus kohdistuu alaikäisiin.

Marjo Viinanen

 
Marjo Viinanen tekee terapeuttista työtä asiakkaiden ja läheisten kanssa Sexpon SeriE-hankkeessa, sekä toimii hankkeen verkostokoordinaattorina. Marjon erityisosaamista lapsikohteisen teeman parissa ovat ryhmien ohjaaminen, vertaistuen hyödyntäminen osana terapiaa sekä neurokirjon asiakkaiden kanssa työskentely. Marjo on koulutukseltaan erityistason seksuaaliterapeutti, työnohjaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja ja Uusi Suunta -ohjaaja.
 
Lapsikohteisuuden kohtaaminen -koulutuksessa Marjo kertoo asiakastyön erityispiirteistä esimerkiksi neurokirjon asiakkaiden kohdalla. Hän avaa myös terapiaryhmien toimintaa ja kertoo millaista tukea lapsikohteisen asiakkaan läheiset usein tarvitsevat.

Mikko Ylipekka

 
Mikko Ylipekka on työskennellyt Rikosseuraamuslaitoksessa vuodesta 2008 lähtien ja on työssään arvioinut seksuaalirikoksesta tuomittujen uusimisriskiä ylläpitäviä tekijöitä, suunnitellut tuomituille uusimisriskiä madaltavia toimintoja tuomion ajalle ja toteuttanut näitä toimintoja psykologina ja eri toimintaohjelmien ohjaajana. Tällä hetkellä Mikko työskentelee Riihimäen vankilassa psykologina. Lisäksi hän vastaa valtakunnallisesta STEP-ohjelmasta, joka on ryhmämuotoinen intensiivinen toimintaohjelma seksuaalirikoksista tuomituille miehille, joiden uusimisriski on arvioitu kohonneeksi. Mikko toimii ohjaajana Uusi suunta -yksilöohjelmassa seksuaalirikoksesta tuomituille henkilöille. Lisäksi hän on psykoterapeutti asiakaskuntanaan pääasiassa seksuaalirikoksista tuomitut miesvangit, joista osa on pedofiilejä. Mikko on koulutukseltaan psykologian maisteri ja kognitiivinen psykoterapeutti.
 
Lapsikohteisuuden kohtaaminen -koulutuksessa Mikko tarjoaa perustiedot seksuaalirikoksen uusimisriskiä ennustavista tekijöistä. Luento tarjoaa vastauksia siihen, mihin tekijöihin interventiot kannattaa kohdistaa, jotta uusimisriskiin voidaan vaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi Ylipekka kertoo, millaista kuntoutus vankiloissa käytännössä Suomessa on, ja millaisia kuntoutuksellisia tarpeita tuomituilla tavallisesti esiintyy siviiliin palatessaan.

Saara Asmundela

 
Saara Asmundela on toiminut lapsiin kohdistuneiden rikosten tutkinnassa vuodesta 2011 lähtien. Tällä hetkellä Saara toimii tutkinnanjohtajana Sisä-Suomen poliisilaitoksella päävastuualueenaan lapsiin kohdistuvat väkivalta- ja seksuaalirikokset. Saara on koulutukseltaan filosofian maisteri ja poliisi.
 
Lapsikohteisuuden kohtaaminen -koulutuksessa Saara tuo esiin poliisin näkökulmaa aiheeseen liittyen. Hän kertoo lastensuojelulain mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta, sekä pohtii ilmoitusvelvollisuutta lapsikohteisen asiakkaan kohtaamisen näkökulmasta. Lisäksi Saara luennoi vuodenvaihteessa voimaan tulevasta seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksesta, jonka myötä moni asia tällä sektorilla tulee muuttumaan. Lakiuudistus tuo mukanaan uusien tekojen kriminalisointia, ja lisäksi rangaistusasteikot ankaroituvat monelta osin.

Tanja Simola

 
Tanja Simola työskentelee Pelastakaa Lapset Ry:n Lasten suojelu ja Nettivihje toiminnon erityisasiantuntijana. Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto tekee työtä lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Tanja on koulutukseltaan erityistason seksuaaliterapeutti, terveystieteiden maisteri, kätilö, terveydenhoitaja sekä väitöskirjatutkija ja psykoterapeuttikoulutettava.
 
Lapsikohteisuuden kohtaaminen -koulutuksessa Tanja tarjoaa tietoa lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ilmiönä. Lisäksi hän puhuu Pelastakaa Lapset Ry:n tekemästä vihjetyöstä sekä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin tilanteesta Suomessa. Puheenvuorossaan hän keskittyy myös Grooming lasten silmin -selvityksen keskeisimpiin tuloksiin sekä lisää kuulijoiden ymmärrystä siitä, miksi lapset eivät kerro kokemastaan seksuaaliväkivallasta.

Tommi Paalanen

 
Tommi Paalanen toimii seksuaalioikeuksien, -politiikan ja -etiikan kansainvälisenä asiantuntijana. Hän on työskennellyt vuodesta 2010 yhdessä Jussi Nissisen kanssa lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi ja kansainvälisen osaamisen tuomiseksi Suomeen. Tästä työstä syntyi Sexpon SeriE-toiminta. Tommi on Sexpon toiminnanjohtaja ja koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori, filosofian maisteri ja auktorisoitu seksologian kouluttaja.

Johannes

 
Johannes on Sexpon SeriE-hankkeen asiakas ja lapsikohteisuuden kokemuskouluttaja. Hän löysi tiensä SeriE-palveluiden pariin aiemman terapiansa kautta. Johannes kertoo tajunneensa oman lapsikohteisen kiinnostuksensa teini-iässä. Tämän myötä hän on kokenut syrjäytymistä, masennusta, itsetuhoisuutta sekä syvää häpeää omaa seksuaalisuutta kohtaan. Johannes kokee, että hänen minäkuvansa on muuttunut SeriE-työskentelyn myötä, ja että hän on oppinut hyväksymään oman seksuaalisuutensa osaksi itseä.
 
Lapsikohteisuuden kohtaaminen -koulutuksessa Johannes kertoo oman tarinansa lapsikohteisen kiinnostuksen kanssa. Hänen puheenvuoronsa tavoitteena on lisätä kuulijoiden ymmärrystä lapsikohteisen ihmisen kokemusmaailmasta.