Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

LAADULLISET TUTKIMUSMENETELMÄT (YAMK-TASO) 5 OP

Opintojakso soveltuu YAMK-tutkintoa suorittaville tai muutoin laadullisista tutkimusmenetelmistä erityisesti kiinnostuneille henkilöille.
Ilmoittaudu viimeistään 30.4.2021.
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelijan osaaminen laadullisen tutkimuksen eri osa-alueilla on syventynyt. Opiskelija ymmärtää syvällisesti laadullisen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Hän tunnistaa erilaisten laadullisten aineistojen ja menetelmien soveltuvuuden erityyppisten tutkimustehtävien ratkaisemiseen. Opiskelijalla on valmius tehdä monipuolisesti laadullista tutkimusta. Hän osaa arvioida laadullista tutkimusta ja sen soveltuvuutta oman alansa tutkimus- ja kehittämistyöhön.
 
Keskeiset sisällöt
  • Laadullisen tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusprosessi, luotettavuus ja eettisyys
  • Erilaisia laadullisen tutkimuksien muotoja ja lähestymistapoja: toimintatutkimus, tapaustutkimus, kehittämistyö ja -tutkimus, palvelumuotoilu
  • Erilaiset aineistonkeruumenetelmät
  • Analyysimenetelminä sisällönanalyysi, diskurssianalyysi ja kuva-analyysi
Suoritustavat
Verkkotehtävän hyväksytysti suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
 
Arviointiasteikko
Hyväksytty (S) - 0
 
Materiaali
Opintojaksolla osoitetut materiaalit
 
Edeltävät opinnot
Tutkimuksellinen kehittäminen 5op tai Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5op TAI muut maisteritasoiset tutkimusmenetelmäopinnot 5 op
 
Muuta huomioitavaa
Opinnot toteutetaan NonStop/verkko-opiskeluna, jossa itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä ja oppimistehtävä Moodlessa muodostavat kokonaisuuden. Opinnot voi aloittaa 1.3. 2021 alkaen ja oppimistehtävä tulee palauttaa 31.7.2021 mennessä. Opintojaksolle on ilmoittauduttava 30.4.2021 mennessä.

Opintojakson suorittaminen toteutuu laajalla oppimistehtävällä, jossa opiskelija esittelee valitsemansa laadullisen lähestymistavan, siihen soveltuvan aineistonkeruumenetelmän tai -menetelmät ja aineiston analyysimenetelmän tehtävänannon mukaisesti. Arviointi on hyväksytty - hylätty. Kevään 2021 opintojakson oppimistehtävän voi palauttaa joko 30.4., 26.5. tai 31.7.2021. Palautuneet tehtävät arvioidaan palautuspäivän jälkeen.
 
Yhteyshenkilöt