Siirry sisältöön
Julkisten hankintojen kilpailuttaminen 11.5.2021

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen 11.5.2021

 

Julkisten hankintojen taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys on ollut jo pitkään erittäin suuri. Myös julkisiin hankintoihin liittyvän lainsäädännön ja oikeuskäytännön tunteminen on tullut yhä tärkeämmäksi. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) on tullut voimaan vuoden 2017 alusta ja lakiin liittyvää oikeuskäytäntöä saadaan koko ajan enemmän. Pääministeri Marinin hallitusohjelman toimeenpanoon liittyy useita julkisiin hankintoihin liittyviä kehittämishankkeita, jotka osaltaan tukevat erityisesti innovatiivisten ja kestävää kehitystä tukevien hankintojen toteuttamista. Tähän liittyen valtioneuvosto on syksyllä 2020 vahvistanut Suomen ensimmäisen kansallisen hankintastrategian.

Hankintalakiin on valmisteilla myös ajankohtaisia uudistuksia. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain, julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain sekä rikosrekisterilain muuttamista koskeva hallituksen esitys on parhaillaan käsiteltävänä eduskunnassa. Uudistus selkiyttää osaltaan useita hankintasäännöksiä ja menettelykysymyksiä.

Myös muut ajankohtaiset lakiuudistukset tulevat vaikuttamaan julkisten toimijoiden ja palvelutuottajien välisiin suhteisiin ja siten myös julkisiin hankintoihin. Eduskunnassa parhaillaan käsiteltävänä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistä koskeva lainsäädäntöuudistus merkitsee laajamittaista palvelujen järjestämisvastuun siirtoa kunnilta uusille hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden ja niiden omistamien yhtiöiden toiminnallinen suhde yksityisiin palvelutuottajiin tulee osaltaan vaikuttamaan myös julkisten hankintojen käyttöalaan.

Hankintasäädöksiin liittyy paljon tulkintakysymyksiä, joita oikeuskäytäntö selventää. EU:n julkisia hankintoja ja kilpailuoikeutta yleisemmin koskevat toimintakäytännöt ja säädösuudistukset ovat aina ajankohtaisia. Julkisen sektorin ja yksityisten toimijoiden väliset suhteet monimuotoistuvat, mikä aiheuttaa osaltaan tulkintaongelmia valtiontukien ja julkisten hankintojen kilpailuneutraliteetin toteutumisen näkökulmasta.

Näistä kaikista edellä mainituista syistä johtuen julkisia hankintoja koskevat kysymykset ovat nyt erityisen ajankohtaisia. Koulutuspäivä on tarkoitettu antamaan vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin sekä julkisen sektorin hankintayksiköille että yksityissektorin toimijoille ja palvelutuottajille, jotka osallistuvat kilpailutuksiin. Koulutuspäivä sopii myös viranomaisille ja muille toimijoille, jotka ovat mukana hankintaprosesseissa. Koulutuspäivän aiheissa on otettu huomioon sekä yleiset julkisia hankintoja koskevat tulkintakysymykset että eri toimintasektoreiden ajankohtaiset erityiskysymykset. Koulutuksesta vastaavat asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen ja monipuolinen käytännön kokemus julkisiin hankintoihin liittyvissä asioissa.