Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Green Care -laatumerkkikoulutus, verkkototeutus, 5 op

Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, joilla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Ammattialan  osaamisen mukaisesti käytetään monia erilaisia eläin‐ ja  luontoavusteisuuden menetelmiä. Näitä ovat muun muassa  ratsastusterapia, puutarhaterapia ja –toiminta, sosiaalipedagoginen  hevostoiminta tai ekopsykologian menetelmät. Toimintaa harjoitetaan  tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti. Opintojakso on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille.
 
Tämä Green Care -perusteet opintokokonaisuus täyttää LuontoHoivan ja LuontoVoiman laatumerkin edellyttämän teoreettisen osaamisvaatimuksen.
 
Sisältö:
‐ Green Care käsitteet, peruselementit ja toiminta 
‐ Green Care ja elämyksellisyys, turvallisuus, vastuullisuus  
‐ Yhteisöllisyys, hyvinvointivaikutukset, yhteistoiminta 
‐ Tutustuminen Green Care ‐toimijoihin  
‐ Green care toiminnan suunnittelu 
‐ Green Care‐laatumerkit
 
Pohjatietovaatimukset:
ei ole
 
Osaamistavoitteet: 
- Ymmärtää mitä Green Care on
‐ Tunnistaa alan itsesäätelyn osa‐alueet ja toimintaan liittyvät keskeiset lait
‐ Tietää Green Caren merkityksen ihmisen hyvinvoinnin osatekijänä.
‐ Tuntee Green Care toimintaa Suomessa
‐ Saa valmiuksia hyödyntää Green Carea eri asiakasryhmien palveluissa
‐ Osaa arvioida eläinten ja ympäristön soveltuvuutta Green care toimintaan
‐ Green Caressa käytettävien eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen
‐ Antaa valmiuksia suunnitella Green Care toimintaa
‐ Tiedostaa Green Care –toimintaan liittyvät laatutekijät ja alan omat laatukriteerit
‐ Osaa määritellä omaa luontosuhdetta ja tunnistaa erilaisia luontosuhteen muodostumiseen vaikuttavia osatekijöitä
‐ Osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja huomioida niiden vaikutuksia
 
Suoritustavat:
Verkko‐opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, Itsenäinen opintokäynti
 
Toteutus:
Opinnot toteutetaan Moodlessa itsenäisenä verkko-opiskeluna, joten opiskelijalla täytyy olla käytettävissä internet-yhteydellä oleva tietokone. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti sähköisiä aineistoja, palveluja ja oppimisympäristöjä. Opintojakson voi aloittaa ja suorittaa joustavasti oman aikataulun mukaisesti, opiskeluoikeuden aikarajoissa. Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty arvioinnilla. 
 
Opintomaksut 
Avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 €/opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen:  kausimaksu (6 kk) 125 € tai vuosimaksu (12 kk) 250 €. Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Koulutusrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
 
Jos saat opiskelupaikan, tulee sinun vahvistaa osallistumisesi ja maksaa avoimen amk:n opintomaksu. Maksu toimii opiskelupaikan vahvistuksena. Saat maksuohjeet sähköpostiisi muutaman päivän kuluessa ilmoittautumisesta. Opiskeluoikeus ja tietoverkkotunnukset myönnetään, kun opintomaksu on maksettu. Jos myöhemmin perut tai keskeytät opinnot, maksua ei palauteta, mutta maksetun kausi- tai vuosimaksun voi käyttää muihin avoimen amk:n opintoihin.
 
Lisätiedot
Hanna Turunen, 044 785 7430, etunimi.sukunimi(at)savonia.fi tai avoinamk(at)savonia.fi
 
Sisällön ja toteutuksen osalta:
Katriina Pylkkänen, katriina.pylkkanen(a)savonia.fi, p. 044 7856 611
Susanne Hämäläinen, susanne.hamalainen(a)savonia.fi, p. 044 7856 618
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä avoin.amk(at)savonia.fi
 
Savonia ammattikorkeakoulu pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa opiskelemaan Savoniaan!