Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESMMV8000

Nimi

Venäjän monet liiketoimintamahdollisuudet Suomen lähialueilla

Nimi englanniksi

Versatile Russian Business Opportunities in Finnish Cross-border Areas

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää ja ymmärtää Venäjän laajuuden liiketoiminta-alueena ja Suomen lähialueet osana sitä. Opiskelija osaa arvioida Suomen lähialueiden yhteiskunnallista nykytilaa ja kehitysnäkymiä liiketoimintamahdollisuuksien kannalta. Opiskelija tuntee venäläisen kulttuurin ja liiketoimintakulttuurin erikoispiirteitä, tunnistaa erovaisuuksia omaan kulttuurinsa ja osaa ottaa niitä huomioon toiminnassaan. Opiskelija tietää ja osaa arvioida oman koulutusalansa liiketoimintamahdollisuuksia ja parhaita kohdealueita Suomen lähialueilla.

Keskeiset sisällöt

- Venäjän maantieteelliset alueet
- Suomen lähialueet
- liiketoimintaan vaikuttavien yhteiskunnallisten osa-alueiden nykytila Suomen lähialueilla
- liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuudet ja trendit Suomen lähialueilla
- venäläisen kulttuurin ja liiketoimintakulttuurin erikoispiirteitä
- oman toimialan liiketoiminnan nykytila, kehitysnäkymiä ja mahdollisuuksia

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta ja verkkotentti.

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 23.8.2019 mennessä

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Ilmoitetaan myöhemmin oppimisalustalla.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Korhonen Jorma, jorma.korhonen@savonia.fi
Ruotsalainen Olga, olga.ruotsalainen@savonia.fi