Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESVAR

Nimi

Varhainen vuorovaikutus ja perheiden terveyden edistäminen

Nimi englanniksi

Early Interaction and Health Promotion of Families

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa perhe-ja voimavaralähtöinen työskentelytavan
- osaa varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvät keskeiset käsitteet
- osaa kuvata ja perustella auttamisprosessin vaiheet varhaisen vuorovaikutuksen tukemisessa
- osaa soveltaa varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen työmenetelmiä antaessaan varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvää ohjausta
- osaa kuvata ja perustella varhaisen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kehitykselle auttaessaan perheitä vanhemmuuteen
- osaa perustella ja käyttää vanhempien ohjaukseen liittyviä työmenetelmiä ja toimintatapoja varhaisen vuorovaikutuksen edistämisessä
- osaa kuvata ja perustella monitoimijaisen yhteistyön tarvetta ohjauksessa
- osaa huomioida eri kulttuureista tulevien asiakkaiden/perheiden tarpeet varhaisessa vuorovaikutuksessa ja perheiden terveyden edistämisessä
- osaa kuvata ja tunnistaa varhaiseen vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia
- ymmärtää varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen ja perheen terveydenedistämisessä

Keskeiset sisällöt

- Vastasyntyneiden ja pienten lasten kehitys ja tarpeet
- Riittävän hyvä vanhemmuus
- Varhainen vuorovaikutus lapsen kehityksen tukena
- Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen
- Auttamissuhde, auttajan taidot ja ominaisuudet
- Erityskysymyksiä varhaisessa vuorovaikutuksessa ja niiden ehkäisy
- Moniammatillinen yhteistyö varhaisessa vuorovaikutuksessa
- Terveyden edistäminen varhaisessa vuorovaikutuksessa
- Kulttuurinen sensitiivisyys varhaisessa vuorovaikutuksessa ja perheiden terveyden edistämisessä

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotestien suorittaminen, yhteisöllinen keskustelu, vertaisoppiminen

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Lahikainen, A., Punamäki, R-L. & Tamminen, T. 2008. Kulttuuri lapsen kasvattajana. WSOY
Kanninen, K. & Sigfrids, A. 2012.Tunne minut! Turva ja tunteet lapsen silmin. PS-kustannus.
Silvén, M. 2010. Varhaiset ihmissuhteet: polku suotuisaan kehitykseen. Minerva.
Sinkkonen, J., Kalland, M. 2011. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen.
Ajankohtaiset artikkelit.

Yhteyshenkilö

Hoffrén Päivi, päivi.hoffren@savonia.fi
Berg Eeva, eeva.berg@savonia.fi