Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESEK3000

Nimi

Tuotekehitysprosessin sumea alku - asiakastarpeesta konseptiin

Nimi englanniksi

The Fuzzy Front End of Product Development Process – From Customer Need to Concept

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tuotekehitysprosessin alkuvaiheessa hyödynnettävät menetelmät ja työkalut, osaa toteuttaa asiakastarve- ja kilpailija-analyysin, tuotteen spesifioinnin asiakastarpeiden pohjalta sekä luonnosteluvaiheessa käytettävät konseptoinnin menetelmät ja työkalut.

Keskeiset sisällöt

- Yleiskatsaus tuotekehitysprosessiin
- Tuotestrategian perusteet, tuoteohjelman laatiminen
- Asiakkaan äänen (VoC, the Voice of the Customer) merkitys tuotekehitystoiminnan kannalta
- Asiakassegmenttien tunnistaminen ja tarpeen kartoittaminen
- Kilpailutilanteen kartoittaminen
- Tuotteen ominaisuuksien spesifiointi
- Luovan työn tekniikat ja konseptointi
- Konseptien evaluointi ja priorisointi
- Harjoitustyö

Suoritustavat

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää verkkotehtävien ja teematenttien sekä henkilökohtaisen harjoitustyön hyväksyttyjä suorituksia. Opintojakso koostuu teemoista, joihin kuuluu verkkotehtäviä ja/tai teematentti ja jotka on suoritettava järjestyksessä. Teemaan kuuluvan tentin ja/tai verkkotehtävän suorittaminen hyväksytysti on edellytys seuraavan teeman opiskelulle. Teematentin voi uusia kahdesti, mutta ennen uusintaa on pakollinen kolmen päivän karenssi. Harjoitustyö on palautettava joko 19.8.2019 ja/tai 26.8.2019, joiden jälkeen toteutetaan vertaisarviointi. Jälkimmäinen palautuspäivä on tarkoitettu lähinnä sellaisiin tilanteisiin, joissa opiskelija haluaa korottaa harjoitustyön arvosanaa, mutta voi sitä käyttää myös harjoitustyön ensimmäiseen palautukseen. Jälkimmäisen palautuspäivän jälkeen työtä ei voi enää korjata.

Toteutustavat

100% verkkokurssi (oppimisalusta Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 7.9.2019 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

- Hietikko: Tuotekehitystoiminta
- Ulrich&Eppinger: Product Design and Development

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Hietikko Esa, esa.hietikko@savonia.fi