Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESSTR

Nimi

Strateginen yritysvastuu

Nimi englanniksi

Strategic Corporate Responsibilty

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa määritellä, mitä strateginen yritysvastuu yrityksen johtamisessa tarkoittaa ja kertoa, mitä hyötyä siitä on yritykselle
- osaa tunnistaa yrityksen tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät sidosryhmät
- osaa esitellä erilaisia yritysvastuun osa-alueita ja arvioida niiden merkitystä yrityksille, ympäristölle ja yhteiskunnalle
- osaa määritellä, mitä nettopositiivisuus ja jaetun arvon käsite tarkoittaa
- osaa kertoa, miten vastuullisuutta voi johtaa ja miten siitä voi raportoida

Keskeiset sisällöt

- yritysvastuuajattelun kehittyminen
- yritysvastuu osana yrityksen strategiaa
- yritysvastuun johtaminen
- keskeiset yritysvastuun näkökulmat
- yritysvastuusta viestintä ja raportoiminen

Suoritustavat

- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen kirjallisiin harjoitustehtäviin ja verkkokeskusteluihin, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 15.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

- luentomateriaalit Moodlessa
- uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia artikkeleita, yritysesimerkkejä ja yritysten vastuullisuusraportteja (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
- lisäksi kirjallisuusluettelo omatoimisen opiskelun tueksi

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Suuronen Niina, niina.suuronen@savonia.fi