Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESLLX8010

Nimi

Sisäinen valvonta

Nimi englanniksi

Internal Control

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa kokonaisvaltaisen käsityksen siitä, mitä on yrityksen sisäinen valvonta, ketä se koskee ja millaiset ovat eri toimijoiden roolit. Opiskelija ymmärtää aihealueeseen liittyvät keskeiset käsitteet ja erottaa ne toisistaan. Opiskelija saa käsityksen sisäisen valvonnan merkityksestä yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja tunnistaa sisäiseen valvontaan kuuluvia tehtäviä ja toimintatapoja yrityksen toimintaprosesseissa. Opiskelija osaa soveltaa sisäisen valvonnan osaamistaan sisäisen tarkastuksen suunnittelussa.

Keskeiset sisällöt

- Sisäisen valvonnan viitekehys (käsitteet, roolit ja vastuut, sisäisen valvonnan osa-alueet COSO-mallin mukaisesti.)
- Sisäisen valvonnan käytäntö (Sisäisen valvonnan kehittäminen, sisäinen valvonta yrityksen prosesseissa kuten hankinnoissa, myynneissä, henkilöstöhallinnossa, it-toiminnoissa, valmistuksessa ja varastonhallinnassa.)
- Väärinkäytösten ehkäisy ja käsittely
- Harjoitustehtävä sisäisen tarkastuksen suunnitelman tekemisestä.

Suoritustavat

- Opiskelu on täysin omatoimista ja perustuu kokonaan oppikirjaan Yrityksen sisäinen valvonta, Ratsula Niina (2016, Edita Publishing). Moodlessa olevat pohdintaan kannustavat kysymykset ja muu aineisto tukevat kirjan sisällön itsenäistä opiskelua ja oppimista.
- Opintojakso suoritetaan Moodle-tentillä (arvosanat 0-3) ja lisäksi soveltavalla tehtävällä, jolla voi korottaa tentin arvosanaa enintään kahdella numerolla.

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 7.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Opintojaksolla opiskelu perustuu kokonaan oppikirjaan, sen tenttimiseen ja soveltavaan tehtävään.
- Opintojaksolla ei ole erillistä ohjausta. Opintojakson suorittamiseen liittyvät kysymykset on esitettävä opettajille 7.6.2019 mennessä.
- Opintojaksolla oleva oikein/väärin-väittämiin perustuva verkkotentti on kahdessa osassa, joista ensimmäinen käsittelee sisäisen valvonnan viitekehystä ja jälkimmäinen sisäisen valvonnan käytäntöä ja väärinkäytösten ehkäisyä.
- Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa tentin osiot haluamanaan ajankohtana tenttiin annetun rajatun ajan puitteissa. Jos tentin osion pistemäärä jää alle hyväksytyn rajan, opiskelijalla on mahdollisuus uusia tentin osa opintojakson auki ollessa enintään kahdesti saadakseen korkeamman pistemäärän. Jos tentin osion pistemäärää ylittää hyväksytyn rajan, opiskelija voi yrittää korottaa pistemäärää kerran opintojakson aikana. Tentin osiot muodostavat yhden tentin, josta annetaan yksi arvosana, joka voi olla 0-3.
- Opintojakson suorittaminen edellyttää tentin hyväksyttyä suorittamista.
- tekemällä tentin lisäksi opintojakson soveltavan sisäiseen tarkastukseen liittyvän tehtävän hyväksytysti, opiskelija voi korottaa saamaansa arvosanaa yhdellä tai kahdella numerolla. Opiskelija voi siis saada opintojakson arvosanaksi 4 tai 5 vain tekemällä myös tuon soveltavan tehtävän. Tehtävä tulee palauttaa viimeistään 31.7.2019.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus tehdään 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Yrityksen sisäinen valvonta, Ratsula Niina (2016, Edita Publishing).

Edeltävät opinnot

Ymmärrys liiketoiminnan perusprosesseista

Yhteyshenkilö

Grönholm Sirpa, sirpa.gronholm@savonia.fi
Lyyra Seppo, seppo.lyyra@savonia.fi