Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESSIJO

Nimi

Sijoitustoiminta

Nimi englanniksi

Investment Activities

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteet ja tuntee yleisimmät sijoituskohteet. Opiskelija tunnistaa tuotto-odotusten ja riskien välisen yhteyden ja ymmärtää sijoitushorisontin merkityksen sijoittamisen ja säästämisen näkökulmasta. Opiskelija tuntee keskeisen sijoittamiseen liittyvän termistön sekä käytettävät tunnusluvut.

Keskeiset sisällöt

Rahoitusmarkkinoiden toiminta, pörssiosakkeet sijoituskohteena, sijoitusrahastot, johdannaiset, muut sijoituskohteet, riski ja tuotto-odotus, sijoitusstrategiat, sijoitusten verotus.

Suoritustavat

- aktiivinen osallistuminen verkko-opintojaksolle, harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu, aineistoihin perehtyminen

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 14.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Opintojakson arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

- Pörssisäätiön oppaat, verkkomateriaalit

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Viklund Esa, esa.viklund@savonia.fi