Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESSASKE400

Nimi

Selkoviestintä asiakastyössä

Nimi englanniksi

Clear Communication in Customer Service

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- viestiä asiakkaan tai kollegan kanssa selkeästi
- hyödyntää selkeän viestinnän perusteita teksteissä, sanoissa, rakenteissa, typografiassa, ulkoasussa ja suullisessa ilmaisussa
- tehdä omalle alalle kirjallisia ja sähköisiä materiaaleja sekä videoita selkokielellä tietylle kohderyhmälle
- löytää hyvät, omalle alalle soveltuvat selkomateriaalit.

Keskeiset sisällöt

Sisältö:
- selkoviestinnän ja -kielen perusteet (teksti, sanat, rakenteet, typografia ja ulkoasu, suullisen selkokielen ominaispiirteet ja omaksuminen)
- tiedon saavutettavuus ja viestinnän mukauttaminen kohderyhmälle
- oman alan selkeät kirjalliset ja sähköiset materiaalit ja videot
- selkomateriaaleihin ja -kirjoihin tutustuminen
- runsaat käytännön esimerkit

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen (verkko)keskusteluihin, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- 10.6.- 5.8.2019 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia riittävän monta kertaa opintojakson aikana 31.8.2019 mennessä.
- Huom. Opintopisteet pitää siirtää itse oman ammattikorkeakoulun rekisteriin campusonline.fi-sivuston ohjeiden mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Selkokirjallisuus ja muu kurssilla ilmoitettava materiaali.

Muuta huomioitavaa

Tällä opintojaksolla voi suorittaa Savonia-amk:n Selkoviestijä-osaamismerkin.

Yhteyshenkilö

Raatikainen Kukka-Maaria, kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi
Korhonen Soilimaria, soilimaria.korhonen@savonia.fi