Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESSASKE500

Nimi

Sairaanhoitajan suomi

Nimi englanniksi

Finnish Language, Written Skills, Level B2

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- viestiä kirjallisesti oman alansa viestintätilanteissa (mm. kirjaaminen).
- hankkia ja välittää tietoa kirjallisesti suomen kielellä.
- kuvata, selittää ja määritellä oman alansa ilmiöitä suullisesti ja kirjallisesti.
- kommunikoida oman alan toimijoiden, myös potilaiden ja omaisten kanssa.
- kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Keskeiset sisällöt

- kirjoittamis- ja kirjaamistaidot
- tekstinymmärrystaidot
- oman alan kirjallisuus
- terveysalan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
- työelämän kieli
- keskitason (YKI 4) kielioppi

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen, itsearviointi.
Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI).

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- 10.6.- 5.8.2019 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia riittävän monta kertaa opintojakson aikana 31.8.2019 mennessä.
- Huom! Opintopisteet pitää siirtää itse oman ammattikorkeakoulun rekisteriin campusonline.fi-sivuston ohjeiden mukaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Materiaalit Moodlessa.

Oheislukemista:
- FINN LECTURA 2017. Työelämän suomea -kirjasarja.
https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/tyoelaman-suomea
- BESSONOFF S. - M. ja HÄMÄLÄINEN, E 2011.
Aletaan ja jatketaan. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja, mutta mielellään kielitaito B1.2.

Yhteyshenkilö

Karuaho Anne, anne.karuaho@savonia.fi
Raatikainen Kukka-Maaria, kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi