Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESPUH

Nimi

Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät sosiaali- ja terveysalalla

Nimi englanniksi

Communication Methods That Are Supporting and Replacing Speech Used in Social and Health Care

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tunnistaa puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaatiomenetelmien asiakasryhmät
- Opiskelija tunnistaa erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä
- Opiskelija tietää kommunikaation apuvälineitä
- Opiskelija tietää puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien opetuksen ja ohjauksen käytänteistä

Keskeiset sisällöt

- Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmien asiakasryhmät ja menetelmät
- Kommunikoinnin apuvälineet
- Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien opetus ja ohjaus

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluun ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien tekeminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 4.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Huuhtanen, K. 2012. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät Suomessa. Kehitysvammaliitto.
Moodlesta löytyvä kirjallisuus ja eAineisto (esim. Papunet.net)
Teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)

Yhteyshenkilö

Kinnunen Anu, anu.kinnunen@savonia.fi
Pennanen Helena, helena.pennanen@savonia.fi