Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESLLG5320

Nimi

Palkkahallinto

Nimi englanniksi

Payroll Management

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää pääpiirteissään rahoitusmarkkinoiden toimintaperiaatteet ja tuntee yleisimmät sijoituskohteet. Opiskelija tuntee palkkauksen perusteet, tutustuu palkkausta säätelevään normistoon ja osaa soveltaa sitä palkan laskennassa. Opiskelija osaa käsitellä palkanmaksussa palkasta tehtävät vähennykset, palkan verotuksen ja luontoisedut. Hän tunnistaa henkilökuntaetuudet ja ymmärtää etuuksien verottomuuden periaatteet. Hän osaa laskea vuosilomapalkan. Opiskelija osaa laatia matkalaskun. Hän perehtyy työnantajalta vaadittaviin palkkahallintoon liittyviin maksuihin, tilityksiin, ilmoituksiin sekä palkkakirjanpitoon ja -raportointiin.

Keskeiset sisällöt

- Palkkauksen perusteet
- Palkkahallinnon normisto
- Palkan verotus
- Palkasta tehtävät muut vähennykset
- Veronalaiset luontoisedut
- Verovapaat henkilökuntaetuudet
- Vuosiloma ja vuosilomapalkka
- Työaika
- Matkustuskustannusten korvaukset
- Työnantajan maksut ja tilitykset
- Palkkakirjanpito- ja raportointi

Suoritustavat

- Opintojakson suorittaminen on täysin omatoimista ja perustuu oppikirjaan Palkkavuosi, Kouhia-Kuusisto, Mikkonen, Syvänperä ja Turunen (Edita Publishing, uusin painos) sekä aiheeseen liittyvään lainsäädäntöön ja muuhun ajankohtaiseen normistoon. Vuoden 2019 aikana voimaan tulevat lakien ja muiden viranomaispäätösten muutokset huomioidaan opintojaksolla, vaikka oppikirja ei niitä olisi huomioinut (vuoden 2017 painos). Mikäli kirjasta ilmestyy uusi painos keväällä 2019, edellytetään ko. painosta.
- Oppikirjan aiemmat, ennen vuotta 2017 ilmestyneet painokset, eivät sovellu opintojaksolle.
- Moodlessa oleva muu aineisto tukee itsenäistä opiskelua.
- Opintojaksolla ei ole erillistä ohjausta.
- Opintojakson arviointi perustuu Moodle tenttiin. Tentti sisältää mm. oikein ja väärin väittämiä, tosi/epätosi kysymyksiä sekä lyhyitä laskutehtäviä.
- Opintojaksolla on harjoitustentti jonka avulla voi testata omaa osaamistaan.

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 3.6.2019.
- Opintojaksolle täytyy kirjautua 7.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Opintojakson suorittaminen alkaa 3.6.2019.
- Opintojakson suoritusvaatimuksena on Moodlessa suoritettava tentti.
- Tentit toteutetaan seuraavasti: 15.7., ensimmäinen uusintatentti 31.7., toinen uusintatentti 15.8. ja kolmas uusinta 26.8.2019. Tentin alkamisen ja päättymisen kellonajat on ilmoitettu Moodlessa kohdassa Tentit.
- Mainittujen tenttikertojen jälkeen uusintoja ei järjestetä.
- Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa ja tentin korottaminen on mahdollista kerran kuitenkin niin, että sekä hylätyt tentit että korotukset tulee tenttiä yllä mainittuina tenttipäivinä.
Opintojakso päättyy 31.8.2019.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

- Oppikirja: Palkkavuosi, Kouhia-Kuusisto, Mikkonen, Syvänperä, Turunen. Edita Publishing Oy uusin painos. Mikäli kirjasta ilmestyy keväällä 2019 uusi painos, edellytetään ko. painosta. Aikaisempi painos 2017
- Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö ja muu julkinen ohjeistus
- Muu kirjallisuus: Palkanlaskenta käytännön läheisesti, Mattinen, Parnila, Orlando.
Kauppakamari 2017.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Hämäläinen Kaisa, kaisa.hamalainen@savonia.fi