Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESSSMUKA

Nimi

Muuttuva kasvatustyö

Nimi englanniksi

Diversified Upbringing of Children

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tarkastella lapsuutta ja lapsen asemaa osana yhteiskunnallista ja kulttuurista muutosta
- tunnistaa lapsi- ja perhepolitiikan kehitystä
- selittää ammatillisen kasvatustyön tavoitteita ja menetelmiä sekä niitä ohjaavaa lainsäädäntöä
- tuottaa itsearvioinnin osaamisestaan

Keskeiset sisällöt

- muuttuva lapsuus ja muuttuva perhe
- lapsen oikeudet, lapsi- ja perhepolitiikka
- erilaiset kasvatuskulttuurit
- kasvatustietoisuus ja sosialisaatio
- moniammatillinen kasvatusyhteistyö ja varhaiskasvatuspalvelut
- ekologinen malli

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, verkkokeskustelut, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)

Yhteyshenkilö

Juntunen Anne-Leena, anne-leena.juntunen@savonia.fi
Pakarinen Tuija, tuija.pakarinen@savonia.fi