Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESMJF9130

Nimi

Monikulttuuristuva työympäristö (yamk)

Nimi englanniksi

Diversity Management in Multi-Cultural Working Environment (Master Level)

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviin käsitteisiin laaja-alaisesti sekä niiden välisiin yhteyksiin. Hän ymmärtää monikulttuurisuudesta johtuvia viestintäeroja ja niiden haasteita työelämässä, sekä hahmottaa maahanmuuttajan kulttuuriin sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa moninaisuuteen liittyvää osaamista ja sen tarpeita työyhteisössä sekä osaa tarvittaessa hyödyntää toimenpiteitä, joita monikulttuuristen työympäristöjen johtaminen vaatii.

Keskeiset sisällöt

- moninaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät käsitteet ja yhteydet
- Suomi maahanmuuton kohdemaana
- maahanmuuttajien kotouttaminen ja kotiutuminen
- kulttuuriin sopeutumisen käyrät ja transkulturaatioon vaikuttavat tekijät
- kulttuuriset erot työyhteisöjen kommunikoinnissa
- moninaisuusosaamisen kehittäminen
- monikulttuuristen työympäristöjen johtamisen erityiskysymykset

Suoritustavat

- itsenäinen opiskelu: verkkoaineistoihin perehtyminen ja niiden soveltaminen
- verkkotehtävien suorittaminen annettujen ohjeiden mukaisesti

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten viimeistään 1.6.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 8.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Suorittamiseen liittyvät kysymykset tulee esittää 10.6.2019 mennessä.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 15.6.2019 ja sulkeutuvat 20.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.9.2019 mennessä.

- Hylättyä opintosuoritusta voi uusia kaksi kertaa 15.10.2019 mennessä

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

- ilmoitetaan verkkoalustalla

Edeltävät opinnot

Alempi korkeakoulututkinto

Yhteyshenkilö

Lassila Hilkka, hilkka.lassila@savonia.fi