Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESMIK

Nimi

Mikä Nainen - Mikä Mies?

Nimi englanniksi

What Woman - What Man?

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää terveyden edistämisen merkityksen naisen ja miehen hoitotyössä
- saa tietoa naisen ja miehen seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä
- osaa ottaa puheeksi ja ohjata naisen ja miehen seksuaaliterveteen liittyviä asioita ja hyödyntää erilaisia puheeksioton malleja
- tunnistaa eri-ikäisten naisten ja miesten seksuaaliterveyteen vaikuttavia yksilöllisiä, kulttuurisia ja ympäristöllisiä tekijöitä
- tietää tavallisimmat naistensairaudet ja miesten suku- ja virtsatie-elinsairaudet, niiden hoidon ja ennaltaehkäisyn
- osaa naisten ja miesten hoitotyönprosessin sekä ymmärtää monitoimijuuden merkityksen hoitotyössä
- osaa arvioida naiseuteen ja miehisyyteen liittyviä pulmia yksilöllisellä, yhteisöllisellä ja kansallisella tasolla sekä osaa tehdä hoitotyössä näyttöön perustuvia ammatillisia ratkaisuja

Keskeiset sisällöt

- naisen ja miehen seksuaali -ja lisääntymisterveys
- terveyden ja seksuaaliterveyden edistäminen
- seksuaalisuuden puheeksiottaminen naisen ja miehen hoitotyössä
- tavallisimmat naistensairaudet, hoito ja ennaltaehkäisy
- tavallisimmat miesten suku-ja virtsatie-elimiin liittyvät sairaudet, hoito ja ennaltaehkäisy
- naisten ja miesten hoitotyönprosessi ja monitoimijuus
- näyttöön perustuvuus naisten ja miesten hoitotyössä

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen, itsenäinen opiskelu: verkkomateriaalin käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotentin ja tehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.7.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Boström, B.J. 2015. Eturauhasen sairaudet. Tammi
Botha, E. & Ryttyläinen-Korhonen, K.2016. Naisen hoitotyö. Sanoma Pro.
Ihme, A. & Rainto, S. 2015. Naisen terveys. Edita.
Klemetti, R. & Raussi-Lehto, E. 2013. Edistä, ehkäise ja vaikuta. Seksuaali-ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014 - 2020. Saatavilla http://www.julkari.fi/handle/10024/116162
Taari, K., Aaltomaa, S, Nurmi, M, Parpala, T & Tammela, T. 2013.
Urologia., löytyy myös e-kirjana oppiportista. Duodecim.

Yhteyshenkilö

Tuovinen Raija, raija.tuovinen@savonia.fi
Hoffren Päivi, paivi.hoffren@savonia.fi