Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESLUT

Nimi

Luonnonvara-alan tutkimusmenetelmät

Nimi englanniksi

Research Methods in Natural Resources Sector

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyäsi
- osaat tutkimuksen peruskäsitteet sekä ymmärrät tutkimuksen prosessin vaiheet ja niiden merkityksen tutkimuksen teossa
- osaat hyödyntää luonnonvara-alan tutkimustietoa ja arvioida tutkimussuunnitelmia ja -tuloksia kriittisesti
- omaat valmiuksia ratkaista tutkimusongelmia, valita eri tilanteisiin soveltuvia tutkimus- ja analyysimenetelmiä ja raportoida tutkimuksesta alan käytänteiden mukaisesti sekä käytännönläheisesti

Keskeiset sisällöt

- tieteen rooli alalla, mm. tutkimusorganisaatiot, tiedon hankinta ja tieteelliset artikkelit
- tutkimuksen prosessi (mm. tutkimusongelman asettelu, tutkimussuunnitelma, tutkimuksen raportointi)
- tutkimusmenetelmien ja tilastotieteen peruskäsitteet
- tutkimuksen arviointi (mm. validiteetti, reliabiliteetti, luotettavuus, eettisyys)
- tutkimusviestintä (mm. alan käytänteiden mukainen raportointi, maallikoille suunnattu viestintä tutkimuksesta)

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

- Opintojakson viikkotenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana 31.7.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Yhteyshenkilö

Wahlroos Heli, heli.wahlroos@savonia.fi