Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESLLG9200

Nimi

Liiketoiminta kehittyvillä markkinoilla

Nimi englanniksi

Doing Business in Emerging Markets

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Ensisijaisesti kurssi on suunnattu liiketalouden opiskelijoille, mutta kurssille ovat tervetulleita myös muut, jotka ovat kiinnostuneita kehittyville maille suuntautuvasta liiketoiminnasta.
Opintojakson kirjallinen materiaali on pääosin englanniksi, joten opiskelijoiden tulee olla tottuneita lukemaan vaativampaakin englanninkielistä materiaalia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa huomioida kehittyvät markkinat yrityksen kansainvälistymisen vaihtoehtona
- osaa kuvata kehittyvien markkinoiden erityispiirteitä, haasteita ja mahdollisuuksia
- osaa arvioida erilaisia liiketoimintamalleja ja -strategioita
- osaa tunnistaa resurssiniukkoihin innovaatioihin liittyvät ominaispiirteet
- osaa nimetä suomalaisia yrityksiä, jotka toimivat näillä markkinoilla

Keskeiset sisällöt

Opintojakson keskeinen sisältö koostuu seuraavista teemoista:
- kehittyvät markkinat kansainvälistymiskohteena
- kehittyvien vähävaraisten markkinoiden erityispiirteet
- yritysten liiketoimintamallien ja strategioiden analysointi
- uudenlaiset innovaatiot, kuten frugal innovation, reserve innovation, niukkaresurssinen innovointi
- esimerkkejä suomalaisyritysten liiketoiminnasta kehittyvillä markkinoilla

Suoritustavat

Verkkoluentojen itsenäinen läpikäyminen, kirjalliseen aineistoon perehtyminen sekä verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.

Toteutustavat

100% verkkokurssi

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 6.6.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 16.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 10.6.2019 ja sulkeutuvat 18.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä (englannin kielisiä) artikkeleita ja tutkimuksia. Aineisto löytyy Moodlesta opintojakson alettua.

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja. Opintojakson kirjallinen materiaali on pääosin englanniksi, joten opiskelijoiden tulee olla tottuneita lukemaan vaativampaakin englanninkielistä materiaalia.

Yhteyshenkilö

Lindén Jari, jari.linden@savonia.fi
Kivi Riitta, marja-riitta.kivi@savonia.fi