Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESLAA

Nimi

Laatu radiografiassa

Nimi englanniksi

Quality Management in Radiography

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa selittää laadunhallintaan liittyvät keskeisen käsitteet
- ymmärtää laadun hallinnan keskeiset periaatteet radiografiatyössä
- tuntee radiografiatyön laatua ohjaavan keskeisen lainsäädännön ja muun ohjeistuksen
- tietää laatuun liittyviä arviointimenetelmiä

Keskeiset sisällöt

- Laadunhallinnan keskeiset käsitteet ja laatutyökalut
- Laadunhallintaa ohjaava säännöstö
- Palvelun laatu
- Kliininen laatu (osaaminen, potilasturvallisuus)
- Prosessin laatu
- Tekninen laatu
- Kliininen auditointi l. sädeturva-auditointi ja itsearviointi

Suoritustavat

- Verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, verkkotehtävien suorittaminen ohjeistuksen mukaisesti annetussa järjestyksessä ja aikataulussa, verkkotentit

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 27.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 7.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy. Tarkempi tehtävien ohjeistus ja aikataulutus Moodlessa.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.
- Opintojakson tenttejä voi uusia kaksi kertaa opintojakson aikana, tarkempi aikataulu Moodlessa.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

- Säteilylainsäädäntö ja STUK-ohjeet, Terveydenhuollon laatuopas, Potilasturvallisuusopas ja muu kansallinen ja kansainvälinen aineisto
- Tarkempi aineisto ilmoitetaan Moodlessa

Edeltävät opinnot

Vaaditaan nämä edeltävät opinnot: Ammatillisia teoriaopintoja (natiiviröntgentutkimukset, ultraäänitutkimukset, tietokonetomografiatutkimukset, mielellään sädehoito ja/tai isotooppitutkimukset) ja vähintään yksi ammatillinen harjoittelu terveydenhuollon organisaatiossa.

Yhteyshenkilö

Partanen Tuula, tuula.partanen@savonia.fi