Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESKEH

Nimi

Kehitysvammainen henkilö terveydenhuollon palveluverkostoissa

Nimi englanniksi

A Person with Special Needs as a Client in Health Care

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää mitä kehitysvammaisuus on ja millaisia terveystarpeita kehitysvammaisuuteen liittyy
- Opiskelija saa valmiuksia kohdata kehitysvammainen henkilö potilaana ja ohjata häntä palveluverkostoissa
- Opiskelija osaa soveltaa potilas- ja asiakaslähtöisiä menetelmiä kehitysvammaisen henkilön hoito- ja palveluprosessissa

Keskeiset sisällöt

- Mitä on kehitysvammaisuus?
- Kehitysvammainen henkilö ja terveys
- Kehitysvammaisen henkilön palveluverkko

Suoritustavat

- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 28.5.2019.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 4.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- 13.6.- 11.8.2019 välisenä aikana ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus Savonian opintorekisteriin 7.9.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

- Maria Arvio, Seija Aaltonen. 2012. Kehitysvammainen potilaana. Duodecim (soveltuvin osin)
- uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)

Yhteyshenkilö

Pennanen Helena, helena.pennanen@savonia.fi
Pulkkinen Raija, raija.pulkkinen@savonia.fi