Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESMMA200

Nimi

Kansantalous

Nimi englanniksi

Economics

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee keskeiset kansantalouden ilmiöt ja niiden väliset riippuvuudet
- ymmärtää kansantalouden kokonaisuuden toimintaa
- osaa arvioida kansantalouden ympäristössä tapahtuneiden muutosten vaikutuksia yrityksille ja kuluttajille
- osaa etsiä luotettavaa kansantaloudellista tietoa ja osaa arvioida kriittisesti käytävää kansantaloudellista keskustelua

Keskeiset sisällöt

- kansantaloustieteen peruskäsitteet
- joustot
- kansantalouden tilinpidon perusteet
- talouskasvu
- suhdannevaihtelut
- rahatalous
- kansantalouden sisäinen ja ulkoinen tasapaino sekä keinot niiden saavuttamiseksi

Suoritustavat

Itsenäinen opiskelu verkossa, nauhoitetut luennot ja verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, tentti

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 10.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 18.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Lindholm, T. & Kettunen, J. Kansantalous. Edita. Helsinki tai samojen kirjoittajien Globaali talous

Edeltävät opinnot

Ei edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Salopelto Timo, timo.salopelto@savonia.fi