Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESINNO

Nimi

Innovatiivinen organisaatiokulttuuri

Nimi englanniksi

Innovative Organizational Culture

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää organisaatiokulttuurin käsitteen, osaa analysoida erilaisia organisaatiokulttuureita, soveltaa oppimaansa henkilöstönjohtamiseen, sekä arvioida miten strategian avulla voidaan kehittää, tehokkuutta, innovatiivisuutta, yhteishenkeä ja/tai asiakaslähtöisyyttä.

Keskeiset sisällöt

- organisaatiokulttuurin nykytilan arvion kilpailevien arvojen tutkimuksena
- organisaatiokulttuurin teoria, johtamistyylit, toimintaperiaatteet käytännössä
- tulevaisuuden visio, kehityskohteiden kartoittaminen ja jalkauttamisen strategia
- markkinointi ja sisäinen markkinointi, yrityksen työnantajabrändin kehittäminen
- innovatiivisuus ja organisaatiokulttuuri

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta

Toteutustavat

100% verkkokurssi (Moodle)

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä, jolloin kaikki tehtävät tulevat olla palautettuna.

Arviointiasteikko

0 - 5

Materiaali

Cameron, K. S. & Quinn, R. E. 2006. Diagnosing and changing organizational culture: Based on the competing values framework. Rev. ed. San Francisco: Jossey-Bass.
Cameron et al. 2014. Competing Values Leadership: Second Edition (New Horizons in Management series) 2nd Edition. Edward Elgar Pub.
muu opettajan jakama materiaali

Edeltävät opinnot

Perusteet liiketoiminnasta ja markkinoinnista

Yhteyshenkilö

Santti Ulla, ulla.santti@savonia.fi