Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESHVT

Nimi

Hyvinvointiteknologia sosiaali- ja terveysalalla ubiikeissa oppimisympäristöissä

Nimi englanniksi

Wellbeing Technology in Social and Healthcare in Ubiquitous Learning Environments

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- Ymmärtää keskeiset hyvinvointiteknologian käsitteet
- Ymmärtää hyvinvointiteknologian osa-alueet
- Ymmärtää robotiikan mahdollisuudet sosiaali- ja terveysalalla
- Osaa hyödyntää, käyttää ja soveltaa hyvinvointiteknologiaa asiakastyössä
- Osaa soveltaa jotakin teknologiaa asiakkaan palveluprosessissa
- Tietää hyvinvointiteknologian uusimmat kehityssuunnat

Keskeiset sisällöt

- Johdanto hyvinvointiteknologiaan
- Keskeiset hyvinvointiteknologian käsitteet ja sovellukset
- Robotiikka sosiaali- ja terveysalalla
- Hyvinvointiteknologia asiakastyössä
- Virtuaaliset oppimisympäristöt oppimisen tukena
- Tulevaisuuden teknologia

Suoritustavat

- verkko-opintojaksolle aktiivinen osallistuminen,
- itsenäinen opiskelu: verkkoluennot ja aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 1.6.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 8.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 6.8.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 15.9.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

Moodlessa annettu materiaali

Yhteyshenkilö

Kaija-Kortelainen Minna, minna.kaija-kortelainen@savonia.fi
Kinnunen Anu, anu.kinnunen@savonia.fi