Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESGRE

Nimi

Green Care hyvinvointi- ja luonnonvara-alan mahdollisuutena

Nimi englanniksi

Green Care Program as an Opportunity for Welfare and Natural Resources Sectors

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- Ymmärtää mitä Green Care on
- Tunnistaa alan itsesäätelyn osa-alueet ja toimintaan liittyvät keskeiset lait
- Tietää Green Caren merkityksen ihmisen hyvinvoinnin osatekijänä
- Tuntee Green Care toimintaa Suomessa
- Saa valmiuksia hyödyntää Green Carea eri asiakasryhmien palveluissa
- Osaa arvioida eläinten ja ympäristön soveltuvuutta Green Care toimintaan
- Green Caressa käytettävien eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen
- Antaa valmiuksia suunnitella Green Care -toimintaa
- Tiedostaa Green Care -toimintaan liittyvät laatutekijät ja alan omat laatukriteerit
- Osaa määritellä omaa luontosuhdetta ja tunnistaa erilaisia luontosuhteen muodostumiseen vaikuttavia osatekijöitä
- Osaa kunnioittaa erilaisia luontosuhteita ja huomioida niiden vaikutuksia

Keskeiset sisällöt

- Green Care -käsitteet, -peruselementit ja -toiminta
- Green Care ja elämyksellisyys, turvallisuus, vastuullisuus, yhteisöllisyys, hyvinvointivaikutukset, yhteistoiminta
- Tutustuminen Green Care -toimijoihin
- Green Care -toiminnan suunnittelu
- Green Care -laatumerkit

Suoritustavat

- Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
- Itsenäinen opintokäynti

Toteutustavat

- Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Yhteyshenkilö

Hämäläinen Susanne, susanne.hamalainen@savonia.fi
Pylkkänen Katriina, katriina.pylkkanen@savonia.fi