Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi 4 CO19KESBPA
Nimi Biopankki
Nimi englanniksi Biobank
Laajuus 5 op
Osaamistavoitteet Opiskeija
- osaa kuvata biopankkitoimintaa ja sen merkitystä terveydenhuollossa
- osaa ohjata potilaita/asiakkaita biopankkitoimintaan liittyvissä asioissa
- osaa soveltaa biopankkitoimintaan liittyvää tietoa ammatillisessa toiminnassaan
Keskeiset sisällöt - biopankkitoiminta
- asiakkaan ohjaus biopankkitoimintaan liittyvissä asioissa
- biopankkitoiminnan eettiset kysymykset
Suoritustavat - verkko-opintojaksolle osallistuminen
- aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi
- itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta, Moodle-tentti
Toteutustavat - Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019. Opintojaksolle täytyy kirjautua 5.6.2019 mennessä, jotta opintojakson voi suorittaa.
- Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2019 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakson opiskelu päättyy.
- Opintojakson tehtävien arviointi ja arvosanojen tallennus 31.8.2019 mennessä.
- Opintojakson Moodle-tentti on 31.7.2019, hylätyn tentin voi uusia 08.08.2019 ja 15.08.2019
- 8.6.- 5.8.2019 ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.
Arviointiasteikko 0 - 5
Materiaali Ilmoitetaan Moodle-alustalla
Yhteyshenkilö Mähönen Anssi, anssi.mahonen@savonia.fi
Kolehmainen Sanna, sanna.kolehmainen@savonia.fi