Opintojen sisältö

Opintojaksokuvaus

Koodi

4 CO19KESAKT

Nimi

Aktiivinen ikääntyminen

Nimi englanniksi

Active Ageing

Laajuus

5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa määritellä normaalin ja aktiivisen ikääntymisen
- osaa selittää normaalin ikääntymisen tuomat kehon muutokset
- osaa esitellä aktiivisen ikääntymisen merkityksen yksilön toimintakykyyn näkökulmasta
- osaa nimetä erilaisia keinoja kehittää ja ylläpitää ikääntyvän henkilön aktiivista ikääntymistä

Keskeiset sisällöt

- normaali ikääntyminen
- normaalin ikääntymisen tuomat kehon muutokset
- aktiivinen ikääntyminen
- fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen näkökulma aktiiviseen ikääntymiseen
- välineitä työelämään: eri keinot tukea ikääntyvän henkilön aktiivista ikääntymistä
- aktiivisen ikääntymisen ylläpitämisen ja kehittämisen näkökulmat

Suoritustavat

Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen verkkokeskusteluihin ja toisten näkökulmien kommentointi, itsenäinen opiskelu, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta.
Huom. Osa opintojakson materiaalista on englannin kielellä.

Toteutustavat

Opintojakson Moodle-alusta avautuu tehtäviin orientoitumista ja tutustumista varten 30.5.2019.
Tehtävien palautusalustat avautuvat 1.6.2018 ja sulkeutuvat 31.7.2019 klo 23.55, jolloin opintojakso päättyy.
8.6.- 8.8.2019 välisenä aikana ei ole verkkotehtävien ohjausta tai kommentointia.

Opintojakson tehtävien arviointi 31.8.2019 mennessä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty (S) - Hylätty (0)

Materiaali

- Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2013. Gerontologia. Keuruu: Duodecim. (soveltuvin osin)
- uusia teemaan liittyviä kansainvälisiä ja kotimaisia tieteellisiä tutkimuksia ja artikkeleita (tiedot löytyvät opintojaksosta Moodlesta)
Huom.
Osa opintojakson materiaalista on englannin kielellä

Edeltävät opinnot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Yhteyshenkilö

Partanen-Kivinen Eija, eija.partanen-kivinen@savonia.fi
Äijö Marja, marja.aijo@savonia.fi