Siirry sisältöön
Opintojen sisältö

Asiantuntijuus ja esimiestoiminta (ylempi AMK),
NonStop/verkkototeutus,  5 op

 
Opintojakso on osa Savonian YAMK -tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien yhteisiä opintoja.  Se on monialainen ja sopii esimerkiksi liiketaloudessa, matkailu- ja ravitsemisalalla, sosiaali- ja terveysalalla, kulttuurialalla, luonnonvara-alalla tai tekniikan alalla toimiville, jotka suunnittelevat jatko-opintoja sekä alalla työskenteleville henkilöille, jotka tarvitsevat aiheeseen liittyvää tietoa ja haluavat täydentää osaamistaan. Opinnot on suunnattu ensisijaisesti korkeakoulu/opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Lisätietoa tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisesta löydät tästä.
 
Tavoitteet ja sisältö
Opiskelija osaa tavoitteellisesti kehittää omaa asiantuntijuuttaan hyödyntäen uutta tietoa ja kokemuksellista oppimista, sekä huomioiden toimintaympäristössä ja työssä tapahtuvat muutokset. Hän osaa toiminnallaan tukea asiantuntijuuden jakamista työyhteisössä. Hän osaa toimia työyhteisön osaamisen kehittäjänä. Opiskelija ymmärtää esimiestyön erilaiset roolit työyhteisöissä. Hän oppii tunnistamaan omat esimiesvalmiutensa. Hän osaa monipuolisesti arvioida omaa esimiesosaamistaan ja määritellä osaamisensa kehittämistarpeita.
 
- Asiantuntijuuden kehittyminen ja jaettu asiantuntijuus
- Osaamisen kehittäminen ja johtaminen
- Johtaminen ja esimiesosaaminen nykykäsitysten valossa
- Esimiehen roolit työyhteisössä
- Omien esimiesvalmiuksien tunnistaminen ja arviointi
 
Opintojakson tarkempi sisältö ja tavoitteet löytyvät esim. liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmasta.
 
Toteutus
Opinnot toteutetaan NonStop/verkko-opiskeluna, jossa  oppimistehtävät Moodlessa ja itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä muodostavat kokonaisuuden.  Opinnot voi aloittaa ja suorittaa henkilökohtaisen aikataulun mukaan milloin vaan luokuvuoden aikana 1.10.2020 alkaen. Opintojakso päättyy ja oppimistehtävät tulee olla palautettuna viimeistään 20.8.2021.
 
Opintojaksoon liittyy kaksi suppeampaa tehtävää, joiden aviointi on hyväksytty/hylätty. Näiden lisäksi opintojakso sisältää yksilötyönä tehtävän  oppimistehtävän, joka arvioidaan numeraalisesti ja muodostaa opintojakson arvosanan. Opintojakson oppimistehtävillä on viisi vaihtoehtoista palautuspäivää, kaksi syyslukukaudella, kaksi kevätlukukaudella ja yksi kesälukukaudella. Palautuneet  tehtävät arvioidaan palautuspäivän jälkeen. Opintojakson suoritusvaatimukset arvioidaan lukuvuoden vaihtuessa. Oppimistehtävän tulee vastata palautuspäivän mukaisia suoritusvaatimuksia.
 
Opintomaksut 
Opintojakso on maksuton 2021.
 
1.1.2022 alkaen avoimen amk:n opintomaksu on joko opintopisteperusteinen (15 euroa / opintopiste) tai opiskeluaikaperusteinen: kausimaksu (6 kk / 125 euroa) tai vuosimaksu (12 kk / 250 euroa). Opintopisteperusteinen maksu oikeuttaa suorittamaan vain kyseisen opintopistemäärän rajatun opiskeluoikeuden aikana. Kausi- ja vuosimaksut oikeuttavat useamman opintojakson suorittamisen tietyn ajan sisällä. Lisäksi joissakin opinnoissa voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia (ks. opintomaksut).
 
Opiskelujen aikaiset tuet
Koulutus ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston (ent. koulutusrahasto) aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.
 
Ilmoittautuminen ja peruutusehdot
  • Ilmoittautuminen päättyy 30.5.2021. Ilmoittautumislomake on tämän sivun toisella välilehdellä.
  • Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Lisätiedot
Sisällön ja toteutuksen osalta: Hilkka Lassila, hilkka.lassila(at)savonia.fi 
Mikäli sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta ym., ota yhteyttä avoinamk(at)savonia.fi
 
Savonia varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.
 

Tervetuloa Savoniaan!