PORIN KAUPUNKI
TIETOSUOJASELOSTE
Rekisterinpitäjä
Porin kaupunki
PL 121
28101 Pori
käyntiosoite: Hallituskatu 12
sähköposti: kirjaamo@pori.fi
puh. 044 701 1100
 
Rekisterin vastuuhenkilö
ICT-yksikön päällikkö Heikki Haaparanta
heikki.haaparanta@pori.fi
 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Atk-suunnittelija Päivi Ahola (paivi.ahola@pori.fi)
 
Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@pori.fi
 
Rekisterin nimi ja muoto
Rekisterin nimi
Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri
 
Rekisterin muoto
☒ sähköinen
☐ manuaalinen
 
Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.
 
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Osallistujan ilmoittamat tiedot.
 
Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETAn ulkopuolelle
Ei luovuteta eikä siirretä tietoja EU:n tai ETAn ulkopuolelle.
 
Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto
Osallistujalistat tallennettu salattuun kansioon, johon pääsy vain muutamilla. Aktiivisessa tapahtumassa osallistujalistat ohjaajan käytössä ja säilytetään lukollisessa kaapissa kauden ajan.
Sähköinen aineisto
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.
 
Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
 
Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 
Valitusoikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.