TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Hallituspartnerit Helsinki (Y-tunnus 2616519-6)

c/o Rantalainen Oy Helsinki

Myyrmäenraitti 2, 01600 Vantaa

Yhteyshenkilö toiminnanjohtaja Minna Lenander,

+358407323385, minna.lenander@kasvutarinat.fi

Rekisterin nimi

Hallituspartnerit Helsinki ry:n tapahtumien osallistujarekisteri

Käsittelijä Oy

Asiakkuustalo Fundament (Y-tunnus 2798032-8)

Minna Lenander

+358407323385, minna.lenander@fundament.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Henkilötietoja käsitellään myös tapahtumiin liittyen uutiskirjeen lähettämiseen ja muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, tai allergiatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot.

Rekisteritietoja voidaan jakaa rekisteröidyn antaman luvan perusteella Rekisterin pitäjän organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri sijaitsee Lyyti Oy:n palvelimella. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla.

Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja tekniset henkilöt Lyyti Oy:ltä. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä, käsittelijä, on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

• tietää mitä tietoja Rekisterinpitäjällä on hänestä sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle.

• niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa

suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä