TIETOSUOJASELOSTE
 
Rekisterinpitäjä
Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys – Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry
(Y-tunnus 0142289-7)
Sirkkalankatu 27, 20700 Turku
Sähköposti toimisto.turku@ymca.fi

Yhteyshenkilö
Ilpo Lahdenkauppi, järjestötoiminnanjohtaja
Sanna Friman, hallintosihteeri
Satu Alanen, pääsihteeri, tietosuojavastaava

Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys – Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry
Sirkkalankatu 27, 20700 Turku
etunimi.sukunimi@ymca.fi
 
Rekisterin nimi
Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri
 
Henkilötietojen käsittelijä joille henkilötieto siirretään
Lyyti Oy (Y-tunnus 2117752-6)
Linnankatu 13 a A 18, 20100 Turku
02 480 911 91
asiakaspalvelu@lyyti.fi
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.
 
Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointi-toimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.
 
Käsittelyä suoritetaan osallistujan osalta rekisterinpitäjän oikeutetun edun tapahtuman järjestämisen toteutumisen takaamiseksi.
Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.
 
Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja asiakkuuksien hallinnan ja markkinoinnin tarkoituksissa.
 
Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät
Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia, tai markkinointiluvan antaneita.
 
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, henkilötunnus, tai allergiatiedot.
 
Säännönmukaiset tietolähteet
Osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritetylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnalla, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.
 
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:
  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeuta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
  • tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.