1

Rekisterinpitäjä

Nimi

Sulkavan kunta, 0167265-0

Osoite

Kauppatie 1, 58700 Sulkava

Puhelin ja/tai sähköposti

015-527 5200, kirjaamo(at)sulkava.fi

2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Susanna Issakainen, kehittämispäällikkö

Osoite

Kauppatie 1, 58700  Sulkava

Puhelin ja/tai sähköposti

susanna.issakainen@sulkava.fi, 044 417 5212

3

Rekisterin nimi

Sulkavan Lyyti

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  1. Tapahtumaillmoittautumisten hallinta
  2. Yritys- ja järjestöviestintä
  3. Avustus- ja tukihakemukset

5

Rekisterin tietosisältö

Luonnollisten henkilöiden osalta yhteystiedot ja tapahtumien ollessa kyseessä erityisruokavaliot ja tapahtumakohtaiset kysymykset. Organisaatioiden osalta yhteyshenkilö, yhteystiedot ja hakemusten osalta päätöksenteon kannalta olennaiset tiedot.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Lomakkeilla kerättävät tiedot, VIRRE-tietopalvelu, PRH-tietopalvelu, Yhdistysrekisteri

7

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolelle. Kyseessä ollessa yhteisesti järjestetty tapahtuma, osallistujatiedot voidaan luovuttaa tapahtuman järjestäjille. Tietoja voidaan siirtää muihin tarvittaviin järjestelmiin kuten Dynasty-asianhallintajärjestelmään, jos se on päätöksenteon kannalta tarpeellista.

8

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalista aineistoa ei synny automaattisesti.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteriin pääsee vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tunnuksia on rajattu määrä. Tietoja säilytetään tapahtumien osalta enintään tapahtumaa seuraavan kalenterivuoden loppuun ja avustushakemuksien osalta kirjanpitolaissa määritelty aika.

10

Tarkastusoikeus

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

11

Oikeus vaatia

tiedon

korjaamista

Tiedon korjaamista koskeva pyyntö tulee esittää omakätisesti tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

12

Muut henkilötietojen käsittelyyn

liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.