TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 17.1.2019

Rekisterinpitäjä

Business Oulu -liikelaitos (Y-tunnus 0187690-1)
Hallituskatu 36 A, 90100 OULU
(08) 558 558 10
PL 22, 90015 Oulun kaupunki

Rekisterinpitäjän edustaja

Business Oulu –liikelaitos, johtaja
Juha Ala-Mursula
etunimi.sukunimi@businessoulu.com

 

Yhteyshenkilö

Marko Sulonen
etunimi.sukunimi@businessoulu.com

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

bo.tietosuojavastaavat@businessoulu.com

Rekisterin nimi

Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri

1. Tietojen tallennus (pakollinen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika, tai allergiatiedot.

Mikäli kyseessä on hankkeen järjestämä tapahtuma, ja rahoittaja on edellyttänyt säilyttämään allekirjoitetun osallistujalistan, säilytetään se tietoturvallisesti ja rahoittajan erikseen määrittämän ajan.

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin, palautekyselyiden ja muiden tapahtumakohtaisen asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Tapahtumaan rekisteröityvä hyväksyy, että tapahtumia voidaan taltioida (valokuvaus, videokuvaus), ja taltiointeja voidaan käyttää tapahtuman viestinnässä ja markkinoinnissa tapahtuman aikana ja sen jälkeen.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kolme vuotta tapahtuman päättymisen jälkeen. Tiedot poistetaan, kun yllä mainittu aika on umpeutunut.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot tallennetaan BusinessOulun asiakkuudenhallintajärjestelmään. Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman järjestelyihin liittyvien yhteistyökumppaneiden kesken. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Sinulla on oikeus:

Rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt osoitetaan:

Oulun kaupungin kirjaamo
PL 71
90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55 A, 90100 Oulu
Sähköinen pyyntö osoitetaan:
kirjaamo@ouka.fi

Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Valvontaviranomaisen nimi: Tietosuojavaltuutettu

Lisätietoa rekisteröidyn oikeuksista osoitteessa: www.ouka.fi/tietosuoja

 

2. Muut rekisteröintitietojen käyttötarkoitukset (vapaaehtoinen)

 

Rekisteröityjä hyväksyy, että rekisteröintitietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

Tietosuojaselosteen muuttaminen

BusinessOulu kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palvelussa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. BusinessOulu suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.