DATASKYDDSBESKRIVNING
 
Registeransvarig
Ålands Näringsliv (0145075-9) eller Ålands Näringslivs Servicebolag Ab (FO-nummer 2570079-1),
Adress: Nygatan 6, 22100 Mariehamn. 
Telefonnummer: 018-29029
E-post: info(a)naringslivs.ax
 
Kontaktperson
Dan Andersson eller Anders Ekström
Nygatan 6, 22100 Mariehamn
Telefonnummer: 018-29029
E-post: anders.ekstrom(a)naringsliv.ax eller dan.andersson(a)naringsliv.ax
 
Registrets namn
Deltagar- och kundregister för utbildning och evenemang.
 
Behandlare av personuppgifterna som personuppgifterna överförs till
Ålands Näringsliv (0145075-9) eller dess helägda dotterbolag Ålands Näringslivs Servicebolag Ab (2570079-1).
 
Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna
Personuppgifterna behandlas för verkställande av avtalet mellan den Registeransvarige och den registrerade samt i tillämpliga delar på basen av den registrerades samtycke i samband med och för att möjliggöra beställningar, anmälningar, kontakt, uträttande av ärenden, marknadsföring, rapportering och andra åtgärder som hör ihop med hanteringen av kundrelationen. Uppgifter om köp och ärenden samt positionsuppgifter kan användas också för profilering och marknadsföringsåtgärder samt för anpassande av kundkommunikationen på ett för den registrerade intressant sätt. Personuppgifterna behandlas också i samband med sändandet av nyhetsbrev och deltagande i evenemang och andra marknadsföringsåtgärder.
 
Behandlingen utförs för deltagarens del för att garantera förverkligandet av den Registeransvariges berättigade intresse att arrangera det specifika utbildningen eller evenemanget. Om den registrerade inte lämnar de begärda uppgifterna i den mån som uppgifterna hör ihop med anmälningen till evenemanget, kan den Registeransvarige inte ta emot den registrerades anmälning och inte heller förbinda sig till avtalet gällande deltagandet i evenemanget mellan den registeransvarige och den registrerade.
 
Personuppgifternas uppbevaringstid
Personuppgifterna bevaras så länge som det behövs för att möjliggöra den registrerades anmälning och det evenemang som anmälningen gäller. Dessutom bevaras uppgifterna för fakturering och uppföljning av eventuella betalningar. Uppgifterna tas bort när den ovan bestämda uppbevaringstiden löpt ut.
 
Registrets personkategorier samt datainnehåll och personuppgiftskategorier
Personkategorier vars uppgifter kan användas är deltagare i det evenemang som den Registeransvarige arrangerat eller personer som gett tillstånd till marknadsföring. I registret kan behandlas bland annat för- och efternamnet på en deltagare som anmält sig till den registeransvariges evenemang samt eventuella kontaktuppgifter och för evenemanget nödvändiga uppgifter som deltagaren angivit. Anmälningsuppgifter till evenemanget som den registrerade själv angivit kan innehålla bl.a. följande uppgifter: e-post, telefonnummer, adress, födelsedatum eller information om allergier.
 
Regelmässiga uppgiftskällor
Uppgifter som deltagaren angivit, kunddatasystemets och faktureringens databas.
 
Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Registeruppgifter kan delas ut inom organisationen och bland evenemangets intressentgrupper. Dessutom överförs registeruppgifterna till den bestämda behandlaren av personuppgifterna. Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES Principer för skyddet av registret.
 
Uppgifterna bevaras under tekniskt beskydd.
Fysiskt tillträde till uppgifterna har förhindrats genom passagekontroll samt med hjälp av andra säkerhetsåtgärder. Tillgång till uppgifterna kräver tillräckliga rättigheter och flerstegsidentifiering. Obehörig tillgång förhindras också med hjälp av bl.a. brandmurar och tekniskt skydd. Endast den registeransvarige och särskilt utnämnda tekniska personer har tillgång till registeruppgifterna. Endast utnämnda personer har rätt att behandla och upprätthålla uppgifterna i registret. Användarna har tystnadsplikt. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och de kan återlämnas vid behov. Nivån på dataskyddet kvalitetsrevideras med jämna mellanrum antingen med hjälp av utomstående eller intern kvalitetsrevision.
 
Den registrerades rättigheter
En person som finns i registret har rätt att bland annat