TIETOSUOJASELOSTE – LYYTI PALVELU

Rekisterinpitäjä

Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Y-tunnus 2060685-1)
Kuntokatu 3, L-rakennus, FI-33520 TAMPERE
+358 44 382 6561, toimisto(ät)tamko.fi
 

Yhteyshenkilö

Tomi Hyppänen
Tamko, Kuntokatu 3, L-rakennus, FI-33520 TAMPERE
+358 44 382 6560, tietosuojavastaava(ät)tamko.fi
Rekisterin nimi: Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri
 

Henkilötietojen käsittelijä joille henkilötietoa siirretään

Lyyti Oy (Y-tunnus 2117752-6)
Linnankatu 13a A 18, 20100, TURKU
lyyti@lyyti.fi, +358 40 172 7777
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemisek­si sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.
 
Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Hen­kilötietoja käsitellään lisäksi uutiskirjeen lähettämiseen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpitei­siin osallistumisen yhteydessä. Käsittelyä suoritetaan Lyyti Oy:n osalta rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteutumisen takaamiseksi. Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumi­seen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtu­maan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.
 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Tämän jälkeen tiedot jäävät osittain Netvisoriin kirjanpidon osalta, josta ne poistuvat kirjanpitolain mukaisessa ajassa. Tiedot poistetaan Lyytistä, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.
 

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallis­tuvia tai markkinointiluvan antaneita.
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimi sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut muut tarpeelliset tiedot. Re­kisteröidyn itsensä tapahtumaan ilmoittamat muut tiedot saattavat olla mm. seuraavia: sähköposti, puhelinnumero, osoite, syntymäaika tai allergiatiedot.
 

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekis­teritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistau­tumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Reki­steritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa
  • pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeut­ta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kir­jallisena rekisterin pitäjälle. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen on hänellä oikeus, milloin tahansa peruuttaa suostumus. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen suostumuksen perumista tehdyn käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.