SBTA Integritetspolicy

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
 
Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Sveriges Affärsreseförening, Org nr 802012-2647, Box 807, 101 36 Stockholm, info@sbta.se
 
När behandlar vi dina personuppgifter?
Sveriges Affärsreseförening (SBTA) behandlar dina personuppgifter när du blir medlem, registrerar dig till någon av våra kurser och webinarier, anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev, ansöker om anställning, eller i övrigt söker kontakt med oss. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för enstaka marknadsföringsändamål.
 
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
SBTA behandlar dina personuppgifter när du blir medlem eller anmäler dig till någon av våra aktiviteter eller nyhetsbrev. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används dels för att administrera medlemsförhållandet - dels för att tillhandahålla beställda tjänster och produkter samt fakturera, hantera vår relation.
Från tid till annan kan vi även komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Du kan när som helst motsätta dig denna behandling.
 
Vem delar vi dina personuppgifter med?
SBTA delar dina personuppgifter med övriga medlemmar i föreningen. De finns även i några av de administrativa verktyg vi använder och kommer dela dina personuppgifter med (se nedan).
Leverantör                                                                 Ändamål
Zoho Corporation Pvt. Ltd.                                        CRM och formulär
Lyyti Ab                                                                      Eventhanteringssystem
Mailchimp/ Rocket Science Group                            Nyhetsbrev
Björn Lundén Information AB                                    Bokföring-och faktureringssystem
Cloud Connected Sweden AB                                   Hemsideleverantör med hosting och email
 
Vid behandling av personuppgifter i någon annan situation, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.
 
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
De uppgifter som SBTA har är sådana som du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster.
 
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna ITsystem finns inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller kursen, fakturera m.m.
SBTA behåller dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort, dock längst i fem år efter att medlemsförhållandet upphört. Vissa uppgifter behöver vi dessutom ha kvar för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande Bokföringslag, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år. Har du samtyckt till att dina personuppgifter ska få ligga kvar en längre tid behåller vi dina personuppgifter till dess du önskar att uppgifterna tas bort.
 
Vad har du för rättigheter som registrerad?
Du har alltid rätt till att begära ut vilka personuppgifter SBTA har sparade om dig eller kontakta oss för att få mer information om registerutdrag. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi raderar då alla dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att personuppgifter ändras, rättas eller kompletteras. För att få mer information, radera eller begära ändring av personuppgifter, kontakta oss.
 
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.
 
Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Info(@)sbta.se eller 08 410800 92
 
2018-05-16